Allmänna affärsvillkor

Omfattande service

Läs mer

Följande allmänna villkor från TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668 Köln (kallas fortsättningsvis för ”TENTE International GmbH”) reglerar avtalsförhållandet mellan TENTE International GmbH och kunderna som utnyttjar det utbud som TENTE International GmbH tillhandahåller genom sin säljportal.

Den internetnärvaro som TENTE International GmbH tillhandahåller via webbadressen www.tente.com syftar i första hand till att ge information om företaget och presentera de varor och tjänster som TENTE International GmbH tillhandahåller. Dessutom ger TENTE International GmbH dig tillgång till en säljportal för de deltagande dotterbolagen.

I fråga om driften av webbplatsen www.tente.com tillhandahåller TENTE International GmbH endast sina tjänster till kunden enligt dessa allmänna villkor. Eventuella villkor från kunden är inte en del av avtalet om dessa inte uttryckligen och skriftligt godkänns av TENTE International GmbH.

 

1. Ansvar för säljportalen
TENTE International GmbH tillhandahåller inom ramen för ovanstående internetnärvaro en säljportal som kunden har rätt att använda fritt. Vid beställning blir endast det angivna dotterbolaget avtalspart.

Även om TENTE International GmbH som leverantör av internetnärvaron möjliggör tillhörande transaktioner inom ramen för säljportalen, är TENTE International GmbH varken köpare eller säljare av de erbjudna varorna. TENTE International GmbH tillhandahåller endast en plattform för kunden och det aktuella dotterbolaget att lägga beställningar via Internet. Avtalet som ligger till grund för dessa beställningar upprättas endast mellan kunden och det aktuella dotterbolaget.

TENTE International GmbH blir inte avtalspart härigenom och tar därför inte ansvar för dessa avtal. TENTE International GmbH blir inte heller representant för dotterbolaget. Dotterbolaget blir ensamt skyldigt och berättigat genom köpeavtalet; i synnerhet gäller kundens garanti-, ansvars- och/eller ångerrätt endast gentemot dotterbolaget.

 

2. Ingående av avtal
Kunden kan välja produkter ur TENTE International GmbH:s sortiment och lägga dem i en s.k. varukorg med knappen ”Lägg i varukorgen”. Genom knappen ”Skicka beställning” upprättas ett bindande avtal om köp av de varor som ligger i varukorgen från dotterbolaget. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst ändra och visa uppgifterna.

(2) Dotterbolaget skickar sedan en orderbekräftelse till kunden via e-post om att beställningen mottagits. Kunden kan skriva ut avtalstexten via funktionen ”Skriv ut” från webbläsaren och/eller e-postklienten. Om den önskade produkten inte finns i lager kommer dotterbolaget inte godkänna beställningen. I så fall upprättas inget avtal.

 

3. Ångerrätt
Kunder som är konsumenter (alla fysiska personer som utför en rättshandling som varken tillskrivas deras företagsmässiga eller självständiga, yrkesmässiga verksamhet) har i fråga om den köpta artikeln ångerrätt gentemot dotterbolaget i enlighet med följande anvisningar:

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du kan säga upp avtalet skriftligt inom 14 dagar utan att ange skäl (t.ex. genom brev eller e-post) eller, om du mottar varan innan tidsfristen löpt ut, även genom att återsända varan. Fristen börjar löpa efter att denna upplysning mottagits skriftligt, dock inte innan varan anlänt till mottagaren (inte innan den första delleveransen anlänt i fråga om återkommande leveranser) och inte heller innan informationsskyldigheterna enligt artikel 246 § 2 tillsammans med § 1 stycke 1 och 2 EGBGB samt våra skyldigheter enligt § 312g stycke 1 mening 1 BGB tillsammans med artikel 246 § 3 EGBGB.

 

Effekter när ångerrätten utnyttjas

När ångerrätten utnyttjas ska mottagna prestationer för båda parterna återlämnas och eventuellt nyttjande (t.ex. räntor) återföras. Om den mottagna prestationen eller utnyttjandet (t.ex. fördelar genom användning) inte eller delvis inte eller endast i försämrat tillstånd kan återföras ska säljaren kompenseras för detta. Du behöver endast kompensera för försämring av varan om utnyttjandet eller försämringen kan hänföras till hantering av varan. Detta baseras på en kontroll av egenskaperna och funktionssättet. Kontroll av egenskaperna och funktionssättet innebär testning och provning av den aktuella varan på ett sätt som är möjligt och normalt förekommande i en butikslokal. Återsändning av varor som kan skickas som paket ska betalas av säljaren och ske på dennes risk. Varor som inte kan skickas som paket hämtas upp hos dig. Skyldigheter för ersättning av betalning ska uppfyllas inom 30 dagar. Fristen börjar för dig i och med att ångermeddelandet eller varan skickas resp, när meddelandet eller varan mottas för säljarens del.

 

Slut på information om ångerrätt

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte vid distansavtal som ingåtts för leverans av varor, som tillverkas enligt kundens specifikationer eller som är unikt skräddarsydda efter dina personliga behov eller som på grund av sin beskaffenhet inte är lämpliga för återsändning.

Allmänna anvisningar

1. Undvik att varan skadas eller förorenas. Återsänd om möjligt varan till säljaren i originalförpackningen med samtliga tillbehör och alla emballagedelar. Använd vid behov en skyddande extra förpackning. Om du inte har tillgång till originalförpackningen ska en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador väljas.

2. Skicka om möjligt inte varan till säljaren med obetald frakt.

3. Observera att de nämnda stegen 1–2 inte är en förutsättning för aktiv utövning av ångerrätten.

 

4. Lagring av avtalstexten
TENTE International GmbH tillhandahåller dessa allmänna villkor och de övriga avtalsbestämmelserna med uppgifter om kundens beställning under beställningsprocessen. Kunden kan enkelt spara denna information genom att hämta de allmänna villkoren och spara beställningsdata i säljportalen med hjälp av webbläsarens funktioner. Efter avslutad beställning är uppgifterna för kunden inte längre tillgängliga via säljportalen.

 

5. Avtalsspråk
Engelska och tyska används som avtalsspråk.

 

6. TENTE International GmbH:s rättigheter och skyldigheter
TENTE International GmbH ger endast kunden åtkomst till säljportalen. TENTE International GmbH får inte härigenom själv rättigheter eller skyldigheter genom köpeavtal som sluts (se punkt 1 i dessa allmänna villkor).

TENTE International GmbH förbehåller sig rätten att modifiera sina tjänster och göra tekniska ändringar samt helt göra utbudet i säljportalen otillgängligt på obestämd tid eller helt. Ingen tidsfrist behöver ges och inga orsaker behöver uppges.

TENTE International GmbH har rätt att exkludera kunden från framtida användning av de Internettjänster som företaget tillhandahåller och/eller ställa anspråk (t.ex. skadeståndsanspråk) gentemot vederbörande.

 

7. Tillgänglighet
TENTE International GmbH strävar, i den mån det är tekniskt möjligt, för att alltid tillhandahålla Internettjänsterna och tillhörande tjänster och produkter. I synnerhet underhålls-, säkerhets- eller kapacitetsaspekter som ligger utanför TENTE International GmbH:s ansvar kan dock medföra kortvariga störningar eller tillfälligt göra webbinnehållet otillgängligt. Kunden är införstådd med att det inte är tekniskt möjligt att garantera att TENTE International GmbH:s webbplats alltid är tillgänglig.

 

8. Ansvar
TENTE International GmbH:s ansvar för mindre försummelser är begränsat till förutsebara, avtalstypiska, omedelbara skador under förutsättning att skadorna inte gäller dödsfall, kropps- eller hälsoskador eller garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen. Vidare berörs inte ansvaret för skyldigheter som måste uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska kunna genomföras på korrekt sätt och som kunden ska kunna förutsätta vara uppfyllda. Samma sak gäller för åtaganden som TENTE International GmbH:s agenter inte uppfyller.

TENTE International GmbH vidtar alla rimliga åtgärder för att sörja för att webbinnehållet är fritt från kända datorvirus och använder moderna virusprogram för att upptäcka dem. Kunden ska dock vara medveten om att det inte är tekniskt möjligt att garantera att en webbsida inte innehåller virus. Eventuella anspråk från kunden gentemot TENTE International GmbH på grund av att kundens utrustning infekterats med virus på grund av att TENTE International GmbH:s webbplats använts beaktas inte. Detta innefattar även ersättning av förlorade data.

TENTE International GmbH tar inte ansvar för avbrott i plattformen av tekniska eller juridiska skäl, till exempel på grund av ett serverhaveri eller fel i programvaran, som ligger utanför TENTE International GmbH:s inflytande.

 

9. Slutbestämmelser
Detta avtal och ändringarna av detta avtal ska vara skriftliga. Det föreligger inga accessoriska begränsningar.

TENTE International GmbH förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor utan att ange skälet, såvida inte ändringen är orimlig för kunden. TENTE International GmbH ska ofördröjligen informera kunden om ändringarna av de allmänna villkoren. Om kunden inte invänder mot giltigheten hos ändringarna inom två veckor ska de ändrade allmänna villkoren anses vara godkända av kunden. TENTE International GmbH är skyldigt att informera kunden specifikt om vad avtalsförhållandet innebär när fristen börjar löpa.

Tysk rätt med uteslutande av den internationella privaträtten och FN:s köprätt (CISG) som införlivats i tysk rätt gäller.

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering