Generelle vilkår og betingelser

Komplett service

Les mer

De følgende generelle vilkårene og betingelsene (heretter “Vilkår” til TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668 Köln (heretter “TENTE International GmbH“) regulerer kontraktsforholdet mellom TENTE International GmbH og den respektive kunden som bruker tilbudet fra TENTE International GmbH om en nettbasert salgsportal.

Nettsiden som stilles til rådighet av TENTE International GmbH under URL-en www.tente.com, brukes først og fremst til å presentere varene og tjenestene som tilbys av TENTE International GmbH. TENTE International GmbH tilbyr dessuten tilgang til en nettbasert salgsportal for datterselskapene som deltar i denne (heretter “Datterselskap“).

TENTE International GmbH tilbyr tjenestene i sammenheng med driften av nettsiden www.tente.com til kunden utelukkende på grunnlag av disse Vilkårene. Eventuelle Vilkår fra kunden er ikke en del av kontrakten med mindre TENTE International GmbH har gitt uttrykkelig skriftlig samtykke til dette.

 

1. Ansvar for den nettbaserte salgsportalen
TENTE International GmbH stiller en nettbasert salgsportal til rådighet til fri bruk for kunden som en del av den nevnte nettsiden. Kontraktspartneren ved bestillingen er utelukkende datterselskapet som er nevnt her.

Selv om TENTE International GmbH som leverandør av nettsiden legger til rette for transaksjoner i forbindelse med den som en del av den nettbaserte salgsportalen, er TENTE International GmbH hverken kjøper eller selger av varene som tilbys. TENTE International GmbH tilbyr kun kunden og det respektive datterselskapet en plattform for å gjennomføre bestillinger på internett. Kontrakten som ligger til grunn for disse bestillingene, inngås utelukkende mellom kunden og det respektive datterselskapet.

TENTE International GmbH er derfor ikke kontraktspartner og påtar seg dermed ikke noe ansvar for disse kontraktene. TENTE International GmbH blir heller ikke en representant for datterselskapet. Bare datterselskapet forpliktes og berettiges av kjøpskontrakten; spesielt alle garanti-, erstatnings- og/eller kanselleringsrettighetene til kunden må realiseres direkte mot datterselskapet.

 

2. Kontraktsinngåelse
Kunden kan velge produkter fra utvalget til TENTE International GmbH og samle dem i en såkalt handlekurv ved hjelp av knappen “Til handlekurven”. Med knappen “Betalingspliktig bestilling” gir vedkommende et bindende tilbud til datterselskapet om å kjøpe varene i handlekurven. Før bestillingen sendes, kan kunden endre og se på dataene når som helst.

(2) Datterselskapet sender deretter en mottaksbekreftelse til kunden via e-post der bestillingen til kunden godtas bindende. Kunden har mulighet til å skrive ut avtaleteksten ved hjelp av funksjonen “Skriv ut” i nettleseren eller e-postklienten sin. Hvis det ønskede produktet ikke er tilgjengelig lenger, vil datterselskapet ikke godta bestillingen. Det er da ikke opprettet en kontrakt.

 

3. Kanselleringsrett
Kunder som er forbrukere (enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for et formål som hverken kan tilordnes den kommersielle eller den selvstendige yrkesmessige aktiviteten til vedkommende), har en kanselleringsrett i forhold til datterselskapet i henhold til de følgende instruksjonene:

Kanselleringsinstruksjoner

Kanselleringsrett

Du kan kansellere kontraktserklæringen skriftlig (f.eks. brev, e-post) innen 14 dager uten å oppgi årsak, eller – hvis du mottar produktet før fristen utløper – ved å sende tilbake produktet. Fristen begynner når disse instruksjonene er mottatt i skriftlig form, men ikke før mottakeren har fått varen (ved gjentatt levering av varer av samme type ikke før den siste delleveringen ankommer) og heller ikke før informasjonplikten i henhold til avsnitt 246 § 2 i forbindelse med § 1 avsnitt 1 og 2 EGBGB samt pliktene våre i henhold til § 312g avsnitt 1 setning 1 BGB i forbindelse med artikkel 246 § 3 EGBGB. For å overholde kanselleringsfristen holder det å sende kanselleringen eller produktet innen fristen.

 

Følger av kansellering

I tilfelle en aktiv kansellering skal ytelsene som er mottatt av begge parter leveres tilbake, og eventuelle fordeler som er oppnådd (f.eks. renter), overleveres. Hvis ytelsen og fordelene (f.eks. bruksfordeler) som er mottatt, ikke kan leveres tilbake eller bare delvis eller i forringet tilstand, må du erstatte verdien til selgeren. For forringelse av produktet og for oppnådde fordeler må du bare erstatte verdien i den grad fordelene eller forringelsen kan tilbakeføres til bruk av produktet som går ut over kontroll av egenskapene og funksjonen. Med “kontroll av egenskapene og funksjonen” menes testing og utprøving av den respektive varen slik det er mulig og vanlig i detaljhandel. Produkter som kan sendes i pakker, skal sendes tilbake for selgerens kostnad og risiko. produkter som ikke kan sendes i pakker, hentes hos deg. Betalingsforpliktelser må oppfylles innen 30 dager. Fristen starter for deg ved avsendelse av kanselleringserklæringen eller produktet, for selgeren ved mottaket av disse.

 

Slutt på kanselleringsinstruksjonene

Utelukkelse av kanselleringsretten

Kanselleringsretten gjelder ikke ved avstandssalgskontrakter for levering av varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, eller som er entydig tilpasset de personlige behovene, eller som ikke egner seg for tilbakesending på grunn av beskaffenheten.

Generelle henvisninger

1. Unngå skader og forurensninger på varen. Send varen tilbake til selgeren i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjedeler i den grad det er mulig. Bruk eventuelt en beskyttende sekundær emballasje. Hvis du ikke har originalemballasjen lenger, må du sørge for tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader ved hjelp av egnet emballasje.

2. Ikke send varen tilbake til selgeren i oppkrav hvis det er mulig.

3. Vær oppmerksom på at punkt 1-2 ovenfor ikke er en forutsetning for å utøve kanselleringsretten.

 

4. Lagring av kontraktsteksten
TENTE International GmbH holder disse Vilkårene og de andre kontraktsbestemmelsene tilgjengelige med bestillingsinformasjonen til kunden i bestillingsprosessen. Kunden kan ganske enkelt lagre denne informasjonen der ved å laste ned Vilkårene og lage informasjonen som er sammenfattet i løpet av bestillingen i den nettbaserte salgsportalen, ved hjelp av funksjonene til nettleseren sin. Når bestillingsprosessen er fullført, kan kunden ikke lenger se informasjonen på den nettbaserte salgsportalen.

 

5. Kontraktsspråk
Kontraktsspråkene er engelsk og tysk.

 

6. Rettighetene og pliktene til TENTE International GmbH
TENTE International GmbH gir kunden utelukkende tilgang til den nettbaserte salgsportalen. Dette gjør ikke TENTE International GmbH berettiget eller forpliktet av kjøpskontraktene som er inngått ved hjelp av dette (se punkt 1 i Vilkårene).

TENTE International GmbH forbeholder seg retten til å modifisere tjenestene sine og å foreta tekniske endringer samt å stanse tilbudet med en nettbasert salgsportal på ubestemt tid eller for godt. Dette krever ikke at det oppgis årsaker eller at det avventes en frist.

TENTE International GmbH har rett til å utelukke kunder fra fremtidig bruk av nettjenestene som de tilbyr, og å gjøre krav (f.eks. krav på skadeerstatning) gjeldende mot disse.

 

7. Tilgjengelighet
TENTE International GmbH etterstreber innenfor rammene av de tekniske mulighetene å levere nettjenestene og de tilknyttede tjenestene og produktene kontinuerlig. Spesielt vedlikeholds-, sikkerhets- eller kapasitetsproblemer som ikke er innenfor ansvarsområdet til TENTE International GmbH, kan imidlertid føre til kortvarige feil eller til at nettsiden ikke er tilgjengelig. Kunden anerkjenner at en kontinuerlig tilgjengelighet til nettsiden til TENTE International GmbH ikke kan garanteres.

 

8. Erstatningsansvar
Erstatningsansvaret til TENTE International GmbH for lett uaktsomme brudd på forpliktelsene begrenses til forutsigbare, typiske og umiddelbare skader så sant skadene ikke omfatter dødsfall, personskade eller helseskade eller garantien eller krav i henhold til forbrukerlovgivningen. Erstatningsansvar for brudd på forpliktelser som gjør det mulig å gjennomføre kontrakten på forskriftsmessig måte, og som kunden må kunne forutsette at de overholdes regelmessig, påvirkes heller ikke. Det samme gjelder for brudd på forpliktelsene til underleverandørene til TENTE International GmbH.

TENTE International GmbH vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å holde Internett-tilbudet fritt for datavirus og etterstreber derfor alltid å bruke et virussøkeprogram som er i samsvar med den nyeste teknologiske utviklingen. Kunden anerkjenner imidlertid at det ikke kan garanteres teknisk at Internett-siden alltid er virusfri. Kunden kan derfor ikke komme med krav mot TENTE International GmbH på grunn av datavirusinfeksjon på sluttenheten på grunn av bruk av nettsiden til TENTE International GmbH. Dette gjelder også erstatning for tap av data.

TENTE International GmbH er ikke ansvarlig for avbrudd på plattformen av tekniske eller juridiske årsaker, for eksempel svikt på serveren eller programvaren, som ligger utenfor innflytelsesområdet til TENTE International GmbH.

 

9. Avsluttende bestemmelser
Denne kontrakten og endringer i den må være i tekstform. Tilleggsavtaler finnes ikke.

TENTE International GmbH forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene når som helst uten å oppgi årsaker med mindre endringen er urimelig for kunden. TENTE International GmbH vil varsle kunden om endringer i Vilkårene uten opphold. Hvis kunden ikke motsetter seg gyldigheten til de endrede Vilkårene innen en frist på 2 uker, regnes de endrede Vilkårene som godtatt av kunden. TENTE International GmbH forplikter seg til å gjøre kunden spesielt oppmerksom på konsekvensene av handlingene sine ved begynnelsen av fristen.

Tysk lovgivning gjelder eksklusive internasjonal privatrett og FN-konvensjonen om løsørekjøp (CISG) som er inkludert i tysk lovgivning.

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering