Yleiset sopimusehdot

Täysi palvelu

Lue lisää

Jäljempänä esiteltyjä TENTE International GmbH:n yleisiä sopimusehtoja (TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668 Köln, jäljempänä TENTE International GmbH) sovelletaan TENTE International GmbH:n ja sellaisen asiakkaan välisiin sopimussuhteisiin, joka käyttää TENTE International GmbH:n verkkokauppatarjontaa.

TENTE International GmbH:n verkkosivusto osoitteessa www.tente.com on ensisijaisesti tarkoitettu välittämään tietoa yrityksestä sekä esittelemään TENTE International GmbH:n tarjoamia tuotteita ja palveluita. TENTE International GmbH tarjoaa lisäksi verkkokaupan, jossa tuotteitaan myy verkkokaupassa mukana olevat tytäryhtiöt (jäljempänä tytäryhtiö).

TENTE International GmbH tarjoaa palveluitaan asiakkaalle verkkosivustolla www.tente.com ainoastaan näihin yleisiin sopimusehtoihin perustuen. Asiakkaan mahdolliset omat yleiset sopimusehdot eivät ole osa sopimusta, paitsi jos TENTE International GmbH on antanut tähän nimenomaisen kirjallisen suostumuksensa.

 

1. Verkkokaupan vastuut
TENTE International GmbH tarjoaa asiakkaiden vapaaseen käyttöön verkkokaupan edellä mainitulla verkkosivustolla. Tilauksissa sopimuskumppanina on ainoastaan tässä mainittu tytäryhtiö.

Vaikka TENTE International GmbH mahdollistaakin verkkosivuston tarjoajana verkkokaupassa tehtävän kaupankäynnin, TENTE International GmbH ei ole tarjottujen tavaroiden ostaja eikä myyjä. TENTE International GmbH ainoastaan tarjoaa asiakkaalle ja kulloisellekin tytäryhtiölle alustan tilausten käsittelyyn verkossa. Tällaisiin tilauksiin perustuva sopimus syntyy ainoastaan asiakkaan ja kulloisenkin tytäryhtiön välille.

TENTE International GmbH ei näin ollen ole sopimuskumppani eikä siten ota vastuuta kyseisistä sopimuksista. TENTE International GmbH ei myöskään toimi tytäryhtiön edustajana. Ostosopimukseen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet koskevat ainoastaan tytäryhtiötä; erityisesti kaikki asiakkaan takuu-, virhevastuu- ja/tai peruutusoikeuksia koskevat asiat on selvitettävä suoraan tytäryhtiön kanssa.

 

2. Sopimuksen syntyminen
Asiakas voi valita TENTE International GmbH:n valikoimasta tuotteita ja kerätä ne niin kutsuttuun ostoskoriin painiketta ”Siirrä ostoskoriin” napsauttamalla. Napsauttamalla painiketta ”Vahvista tilaus” asiakas lähettää tytäryhtiölle sitovan ostosopimuksen ostoskorissa olevista tuotteista. Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi koska tahansa muuttaa ja katsella tilauksen tietoja.

(2) Tämän jälkeen tytäryhtiö lähettää asiakkaalle sähköpostitse vastaanottovahvistuksen, jonka myötä asiakkaan tilaus on hyväksytty sitovasti. Asiakkaalla on mahdollisuus tulostaa sopimusteksti käyttämällä selaimen ja/tai sähköpostiohjelman tulostustoimintoa. Jos asiakkaan valitsemaa tuotetta ei ole enää saatavilla, tytäryhtiö kieltäytyy tilauksen vastaanotosta. Tällöin sopimus ei astu voimaan.

 

3. Peruutusoikeus
Kuluttaja-asiakkailla (jokainen luonnollinen henkilö, jonka oikeustoimen ei voida katsoa liittyvän hänen elinkeinonsa tai ammattinsa harjoittamiseen) on oikeus peruuttaa tytäryhtiöltä ostettu tuote seuraavin edellytyksin:

Peruutusohje

Peruutusoikeus

Asiakas voi peruuttaa sopimuksen syytä ilmoittamatta 14 päivän sisällä kirjallisesti (esimerkiksi postitse tai sähköpostitse) tai – mikäli tavara toimitetaan asiakkaalle ennen kyseisen määräajan umpeutumista – palauttamalla tavaran. Määräaika alkaa aikaisintaan silloin, kun tämä tiedote on vastaanotettu kirjallisessa muodossa, mutta ei kuitenkaan ennen tavaran saapumista vastaanottajalle (vastaavanlaisten tavaroiden toistuvissa toimituksissa ei ennen ensimmäisen osatoimituksen saapumista) eikä ennen kuin me olemme täyttäneet tiedotusvelvollisuutemme Saksan siviililakikirjan johdantolain (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB) 246 artiklan 2 pykälän ja siihen liittyvän 1 pykälän 1 ja 2 momenttien (EGBGB) sekä Saksan siviililakikirjan (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 312g pykälän 1 momentin 1 kohdan ja siihen liittyvän EGBGB:n 246 artiklan 3 pykälän mukaisesti. Määräaikaa katsotaan noudatetun, kun peruutusilmoitus tai tavara on lähetetty ajoissa.

 

Peruuttamisen seuraukset

Kun kyseessä on pätevä peruutus, molempien osapuolten on palautettava vastaanottamansa suoritukset sekä luovutettava mahdollisesti saamansa hyödyt, esimerkiksi korot. Jos asiakas ei kykene palauttamaan vastaanotettua suoritusta tai korvaamaan saatua käyttöhyötyä kokonaan tai osittain, taikka jos asiakkaan palauttaman tavaran kunto on heikentynyt, asiakkaan on mahdollisesti korvattava syntynyt arvonalennus. Tavaran heikkenemisestä ja saaduista hyödyistä johtuvat arvonalentumiset on korvattava vain, mikäli tavaran kuluminen tai heikentyminen ylittää tavaran ominaisuuksien tai toiminnan tarkastamisesta johtuvan kulumisen tai heikentymisen. Tavaran ”ominaisuuksien ja toiminnan tarkastuksella” tarkoitetaan kyseisen tavaran testausta ja kokeilua siinä määrin, kuin se olisi mahdollista ja tavallista myymälässä. Tavarat, jotka voidaan lähettää pakettina, tulee palauttaa myyjän kustannuksella ja vastuulla. Tavarat, joita ei voida lähettää pakettina, noudetaan asiakkaalta. Maksuja koskevat korvausvelvollisuudet on täytettävä 30 päivän sisällä. Asiakkaan kohdalla määräaika alkaa peruutusilmoituksen tai palautettavan tavaran lähettämisestä, ja myyjän kohdalla peruutusilmoituksen tai tavarapalautuksen vastaanottamisesta.

 

Peruuttamisohjeen loppu

Peruuttamisoikeuden rajoitukset

Peruuttamissoikeus ei koske sellaisia etämyyntisopimuksia, joissa tavarat valmistetaan asiakkaan vaatimusten mukaan tai jotka on yksiselitteisesti räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaisiksi tai jotka eivät ominaisuuksiensa vuoksi sovellu palautettavaksi.

Yleiset ohjeet

1. Vältä tavaran vaurioitumista ja likaantumista. Palauta tavara takaisin myyjälle mieluiten alkuperäispakkauksessa kaikkine tarvikkeineen ja kaikkine pakkaukseen liittyvine osineen. Käytä tarvittaessa suojapakkausta. Jos alkuperäispakkaus ei ole enää tallella, suojaa tavara riittävästi mahdollisilta kuljetusvaurioilta asianmukaista pakkausta käyttäen.

2. Palauta tavara mieluiten postimaksu maksettuna.

3. Huomioi, että edellä mainitut kohdat 1–2 eivät ole peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksiä.

 

4. Sopimustekstin tallentaminen
TENTE International GmbH säilyttää nämä sopimusehdot ja muut sopimusmääräykset sekä asiakkaan tekemän tilauksen tiedot saatavilla tilausprosessissa. Asiakas voi arkistoida nämä tiedot helposti lataamalla sopimusehdot ja tallentamalla verkkokaupassa suoritetun tilauksen yhteydessä kerätyt tiedot selaimen toimintoja käyttäen. Tilaustapahtuman päätyttyä asiakas ei enää voi tarkastella tietoja verkkokauppaportaalissa.

 

5. Sopimuksen kielet
Sopimuksen kielet ovat englanti ja saksa.

 

6. TENTE International GmbH:n oikeudet ja velvollisuudet
TENTE International GmbH asettaa asiakkaan käyttöön ainoastaan pääsyn verkkokauppaan. TENTE International GmbH:lle ei synny portaalin kautta solmittujen ostosopimusten myötä oikeuksia tai velvollisuuksia (katso näiden sopimusehtojen kohta 1).

TENTE International GmbH pidättää oikeuden muokata palveluitaan, suorittaa teknisiä muutoksia sekä ottaa verkkokaupan tarjonnan tietyksi ajaksi tai kokonaan pois käytöstä. Syitä tähän tai tätä koskevaa määräaikaa ei ole ilmoitettava.

TENTE International GmbH:lla on oikeus estää asiakkaita käyttämästä tarjoamiaan internetpalveluita ja/tai asettaa heille vaatimuksia (esimerkiksi vahingonkorvausvaatimuksia).

 

7. Saatavuus
TENTE International GmbH pyrkii säilyttämään internetpalvelujen ja vastaavien palvelujen ja tuotteiden jatkuvan käytön teknisten mahdollisuuksiensa mukaan. Erityisesti huoltoa, turvallisuutta ja kapasiteettia koskevat asiat, jotka eivät kuulu TENTE International GmbH:n vastuualueeseen, voivat aiheuttaa lyhytaikaisia häiriöitä tai tilapäisiä keskeytyksiä internetsivujen toiminnassa. Siten asiakas hyväksyy sen, että TENTE International GmbH:n verkkosivuston jatkuvaa saatavuutta ei teknisistä syistä voida taata.

 

8. Vastuu
TENTE International GmbH:n vastuu vähäisestä huolimattomuudesta aiheutuvista velvoitteiden rikkomisesta rajoittuu ennakoitavissa oleviin, sopimukselle tyypillisiin välittömiin vahinkoihin, jos rikkomisesta ei aiheudu vahinkoa ihmisen hengelle, keholle tai terveydelle taikka jos kyse ei ole takuusta taikka jos vaatimukset eivät perustu tuotevastuulakiin. Vastuun rajoitus ei koske sellaisten velvoitteiden rikkomista, joiden toteutuminen on välttämätöntä sopimuksen täyttämiselle ja joiden noudattamiseen asiakas voi yleisesti luottaa. Sanottu koskee myös TENTE International GmbH:n edustajien rikkoessa velvoitteita.

TENTE International GmbH tekee kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet suojatakseen verkkosivustonsa tunnetuilta tietokoneviruksilta sekä pyrkii käyttämään aina uusimman tekniikan mukaista virustorjuntaohjelmaa. Asiakas hyväksyy kuitenkin, että internetsivujen viruksettomuutta ei teknisistä syistä voida taata. Mikäli TENTE International GmbH:n verkkosivujen käytöstä johtuen asiakkaan päätelaitteelle leviää viruksia, asiakas ei voi esittää TENTE International GmbH:lle minkäänlaisia vaatimuksia. Tämä pätee myös tietojen katoamista koskevia korvauksia.

TENTE International GmbH ei ole vastuussa alustan toiminnassa teknisistä tai oikeudellisista syistä aiheutuvista keskeytyksistä, kuten palvelimen tai ohjelmiston toimintahäiriöistä, jotka ovat TENTE International GmbH:n vaikutusalueen ulkopuolella.

 

9. Loppusäännökset
Tämä sopimus ja sen muutokset on tehtävä kirjallisessa muodossa. Täydentäviä sopimuksia ei ole.

TENTE International GmbH pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja koska tahansa syitä ilmoittamatta, ellei muutos ole asiakkaalle kohtuuton. TENTE International GmbH ilmoittaa asiakkaalle välittömästi sopimusehtojen muutoksista. Jos asiakas ei esitä vastalausetta muutetuista sopimusehdoista kahden viikon kuluessa niiden voimaantulosta, asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut sopimusehdot. TENTE International GmbH on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle määräajan alkaessa asiakkaan käyttäytymisestä aiheutuvista seurauksista.

Tähän sopimukseen sovelletaan Saksan lakia, lukuun ottamatta kansainvälistä yksityisoikeutta sekä Saksan lakiin sisällytettyä YK:n kansainvälistä kauppalakia (CISG).

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen