Общи условия

Read more

Следните Общи условия ("Условия") са публикувани от TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668, Кьолн ("TENTE International GmbH") и уреждат договорните отношения между TENTE International GmbH и всеки клиент, използващ портала за пазаруване на дребно ("онлайн магазин"), предоставен от TENTE International GmbH.

Сайтът, предоставен от TENTE International GmbH под www.tente.com, има за цел да предостави информация за компанията и да представи продуктите и услугите, предлагани от TENTE International GmbH. TENTE International GmbH, също така предоставя достъп до онлайн магазина на дъщерни дружества ("Affiliate", "Affiliates").

Услугите, предлагани от TENTE International GmbH чрез уебсайта www.tente.com ("Уебсайт") и използвани от клиентите ("Вие", "Вашият", "Клиент", "Клиенти") се предоставят изключително въз основа на тези Условия. Всички използвани от Вас Условия не бива да формират част от договора, освен ако не са изрично договорени писмено от TENTE International GmbH.

 

1. Отговорности на онлайн магазина
TENTE International GmbH трябва да направи онлайн магазин на своя уебсайт, който клиентите да могат да използват свободно. Ексклузивният договорен партньор за всички подадени поръчки, ще бъде съответният филиал.

Въпреки, че TENTE International GmbH като оператор на уебсайта позволява извършването на транзакции в онлайн магазина, TENTE International GmbH не е нито купувачът, нито продавачът на предлаганите продукти. TENTE International GmbH предлага на Вас и съответните Партньори платформа, която дава възможност поръчките да бъдат пуснати онлайн. Основният договор, свързан с направените поръчки, се сключва изключително между вас и съответния филиал.

TENTE International GmbH не е партньор по договора за тези сделки и следователно не поема отговорност за сключения договор за покупко-продажба на стоки. TENTE International GmbH не действа, като агент на филиала. Само Партньорът има права и задължения по направения договор за покупко-продажба на стоки. По-специално, каквито и да е права по отношение на законоустановените гаранции, отговорността и / или оттеглянето, които може да имате, трябва да бъдат отправени директно към Партньора.

 

2. Формулиране на договора
Можете да избирате продукти от каталога на TENTE International GmbH и да ги събирате в така наречената кошница за пазаруване, като кликнете върху бутона "добави в кошницата". С натискането на бутона "Поръчайте сега", вие правите поръчка, което е обвързващо предложение, адресирано до Партньора, за да закупите продуктите, които са в кошницата за пазаруване. Можете да преглеждате и променяте продуктите в кошницата за пазаруване по всяко време, преди да направите поръчката.

Партньорът трябва да ви изпрати уведомление по електронната поща, за да индикира приемането на вашата поръчка. Можете да използвате функцията за печат в браузъра си и / или чрез е-мейлът, за да отпечатате копие от договора. Ако желаният продукт не е налице, Партньорът ще откаже приемането на поръчката. В този случай не се сключва договор.

 

3. Условия за анулиране на поръчка
Клиентите, които са потребители (всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, различни от търговската или дейности свързани независима търговска дейност) има право да анулира договор за продажба на стоки с Партньорът в съответствие със следните правила за анулиране:

Правила за унилиране

Имате право да отмените покупката на стоки, без да посочвате причини за това, в рамките на 14 дневен срок, като уведомите за анулацията си под формата на текс (напр. С писмо или електронна поща) или ако получите стоката преди изтичането на този срок, с връщането на стоките. Срокът започва за тече, когато получите това известие за правото за анулация в текстов формат, но не и преди да получите стоката и не преди да сме изпълнили задълженията си за предоставяне на информация съгласно член 246 § 2 във връзка с член 246 § 1 ( 1) и член 1, параграф 2 от Уводния закон към германския граждански кодекс (EGBGB) и § 312g(1), параграф 1, първо изречение от германския Граждански кодекс във връзка с член 246 § 3 EGBGB. За да спазите срока, е достатъчно да изпратите известието си за анулиране или стоките преди изтичането на срока.

 

Условия за унилиране

В случай на ефективно анулиране, всичко получено от която и да е от страните по договора (като стоки, плащания и т.н.) трябва да бъде върнато и всички ползи произтичащи от изпълнението (като лихва или ползи от използването) да се предават. Ако не можете да върнете или предадете изцяло или частично получените стоки или ако можете да върнете/предадете стоките само в повредено състояние, вие сте длъжни да компенсирате Партньора за загубата на стойност. Ваше задължение да компенсирате загубата на стойност възниква само ако влошаването или получените ползи превишават това, което може да се очаква в резултат на обработката на стоките по такъв начин, че да се даде възможност за проверка на техните характеристики и функции. "Проверка на характеристики и функции" означава проверка и изпитване на стоките по начин, който би бил възможен и обичаен в магазин за търговия на дребно. Партньорът поема разходите и риска по връщане на стоки и продукти, които са подходящи за връщане с колет. Стоките и продуктите, които са неподходящи за връщане чрез колетни пратки, се събират от Партньора. Всички задължения за възстановяване на плащанията трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни. Този срок започва да тече в случая, когато изпратите известието си за анулиране или изпратите стоките и в случая на Партньора, когато известието за анулиране или стоките са получени.

 

Край на правилата за анулиране

Изключения от правилата за унилиране

При сделки, свързани с договори от разстояние, правото на отказ не се прилага за стоки, които са произведени съгласно спецификациите на клиента, които са ясно персонализирани или които поради своите характеристики не са подходящи за връщане.

Главна информация

  1. Моля, избягвайте повреждането или увреждането на стоките. Ако е възможно, моля, изпратете продуктите обратно към нас в оригиналната опаковка, включително всички части и материали, съдържащи се в опаковката. Ако е необходимо, поставете продуктите и опаковката в защитна външна опаковка. Ако вече не притежавате оригиналната опаковка, моля, опаковайте стоката в опаковка, подходяща за предпазване от повреда по време на транспортирането.
  2. Ако е възможно, моля, не маркирайте стоките, като "превоз на товари", когато ги изпращате обратно до Партньора.
  3. Моля, обърнете внимание, че параграфи 1 до 2 по-горе не представляват изисквания за ефективно упражняване на правото Ви на отказ.

 

4. Съхраняване текста на договора
TENTE International GmbH ще направи настоящите Условия и всички допълнителни договорни условия, заедно с подробностите относно Вашата поръчка, достъпни за консултация по време на процеса на поръчване. Можете да изтеглите Условията и да запазите обобщена информация за поръчката си, както е показано в онлайн магазина, като използвате съответната функция в браузъра си. След като завършите процеса на поръчка, вече няма да можете да преглеждате тези данни в онлайн магазина.

 

5. Език на договора
Езикът на този договор трябва да бъде английски и немски.

6. Права и задължения на TENTE International GmbH
TENTE International GmbH предоставя на клиентите достъп само до онлайн портала за търговия на дребно. Следователно TENTE International GmbH няма права или задължения, произтичащи от продажбата на договори за стоки, сключени чрез онлайн магазина (виж параграф 1 от настоящите условия).

TENTE International GmbH си запазва правото да променя услугите си, да прави технически промени или да преустанови работата на онлайн магазина за неопределен срок или изцяло. Няма задължение за мотивиране или спазване на период на предизвестие.

TENTE International GmbH има право да ви изключи от използването на своите интернет услуги в бъдеще и / или да предяви иск срещу вас.

 

7. Достъпност
TENTE International GmbH се стреми в рамките на наличните технически възможности да осигури непрекъснат достъп до своите интернет услуги и свързаните с тях услуги и продукти. Въпросите, свързани с поддръжката, сигурността и капацитета, които са извън контрола на TENTE International GmbH, могат да доведат до краткосрочни прекъсвания или временно затваряне на онлайн магазина. Като се съгласявате с настоящите Условия, Вие приемате, че TENTE International GmbH не може да гарантира непрекъснатата техническа достъпност на уебсайта си.

8. Отговорност
Отговорността на TENTE International GmbH за леки нарушения на задълженията му се ограничава до предвидими и преки щети, произтичащи естествено от договора, освен ако вредите са причинени в резултат на смърт, телесна повреда или увреждане на здравето или в резултат на нарушение на договорна гаранция или на правата, произтичащи от германския Закон за отговорността за продукта. TENTE International GmbH, също така носи отговорност за нарушения на договорни условия, които са предпоставка за правилното изпълнение на договора и за спазването му. TENTE International GmbH също носи отговорност за нарушаване на договорните условия от страна на служители, наети да съдействат за изпълнението на договора.

 

 

TENTE International GmbH трябва да полага всички усилия, за да гарантира, че неговият уебсайт не съдържа познати компютърни вируси и се стреми по всяко време да въведе вирусен скенер, който отговаря на действащите технически стандарти. Въпреки това, като се съгласявате с тези условия, Вие приемате, че уеб сайт без вируси не може да бъде технически гарантиран. Всички твърдения относно вирусни инфекции на крайното оборудване, които ви принадлежат в резултат на използването на уебсайта на TENTE International GmbH, са изключени, включително компенсация за загуба на данни.

 

TENTE International GmbH не носи отговорност за прекъсвания на платформата, които се дължат на технически или правни причини, като например повреда на сървъра или софтуера, които са извън контрола на TENTE International GmbH.

 

9. Заключителни разпоредби
Този договор и всякакви изменения в него трябва да бъдат в писмена форма. Договорът не се допълва със споразумения за обезпечение.

 

TENTE International GmbH си запазва правото да променя тези Условия по всяко време, без да посочва причини, освен ако измененията са неразумни според вас. TENTE International GmbH ще Ви уведоми незабавно за всички промени в тези Условия. Ако не възразите с изменените срокове в рамките на 2 седмици, се счита, че сте приели Общите условия в техния променен формуляр. TENTE International GmbH е длъжен да ви уведоми в началото на този срок за последствията от всяко действие, което може да изберете.

 

Този договор се урежда от законите на Федерална република Германия, с изключение на разпоредбите на международното частно право и Конвенцията на ООН за договори за международна продажба на стоки.