Warunki ogólne

Ogólne warunki handlowe

Czytaj więcej
Następujące Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668 Kolonia, Niemcy (zwanej dalej "TENTE International GmbH") regulują stosunki umowne pomiędzy TENTE International GmbH i odpowiednimi klientami, którzy korzystają z portalu sprzedaży online oferowanego przez TENTE International GmbH.
 
Strona internetowa TENTE International GmbH pod adresem URL www.tente.com służy przede wszystkim do przekazywania informacji o firmie oraz do prezentacji towarów i usług oferowanych przez TENTE International GmbH. TENTE International GmbH zapewnia również dostęp do portalu sprzedaży online swoich filii (zwanych dalej "Filiami").
 
TENTE International GmbH świadczy swoje usługi związane z prowadzeniem strony internetowej www.tente.com na rzecz klienta wyłącznie na podstawie niniejszych OWH. Jakiekolwiek OWH klienta nie stają się częścią umowy, chyba że TENTE International GmbH wyraźnie wyrazi na nie zgodę na piśmie.
 
1. Odpowiedzialność za portal sprzedaży online
TENTE International GmbH w ramach wyżej wymienionej obecności w Internecie udostępnia klientom portal sprzedażowy online do bezpłatnego użytku. Stroną umowy zlecenia jest wyłącznie wskazana tutaj spółka zależna.
 
Nawet jeśli TENTE International GmbH, jako dostawca obecności w Internecie, umożliwia transakcje w ramach portalu sprzedaży online, TENTE International GmbH nie jest ani kupującym ani sprzedającym oferowanych towarów. TENTE International GmbH oferuje klientowi i odpowiedniej filii jedynie platformę do składania zamówień online. Umowa, na której opierają się te zlecenia, zawierana jest wyłącznie pomiędzy klientem a daną spółką zależną.
 
TENTE International GmbH nie jest więc partnerem umownym i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te umowy. TENTE International GmbH nie działa jako przedstawiciel spółki zależnej. Spółka zależna jest wyłącznie zobowiązana i uprawniona z tytułu umowy kupna; w szczególności wszelkie prawa klienta do gwarancji, odpowiedzialności i/lub prawa do odstąpienia od umowy należy egzekwować bezpośrednio wobec spółki zależnej.
 
2. Klient może wybrać produkty z asortymentu TENTE International GmbH i zebrać je w tzw. koszyku poprzez przycisk "dodaj do koszyka".  Poprzez kliknięcie na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" klient składa spółce zależnej wiążące zapytanie o możliwość zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia klient może w każdej chwili dowolnie zmieniać i przeglądać dane.
 
(2) Następnie spółka zależna wysyła Klientowi pocztą elektroniczną oświadczenie o przyjęciu zamówienia, w którym zamówienie Klienta zostaje wiążąco przyjęte. Klient ma możliwość wydrukowania tekstu umowy za pomocą funkcji "Drukuj" w swojej przeglądarce i/lub kliencie poczty elektronicznej. Jeżeli poszukiwany produkt nie jest już dostępny w magazynie, spółka zależna odmawia jego przyjęcia. Wobec czego, umowa nie zostaje zawarta.
 
3. Prawo do odstąpienia od umowy
Klientom będącym konsumentami (każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, który nie może być przypisany ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej) przysługuje prawo odstąpienia od umowy wobec spółki zależnej w odniesieniu do zakupionego towaru zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Polityka anulowania:
 
Prawo do odstąpienia od umowy
 
Możesz odwołać swoje oświadczenie umowne w formie pisemnej (np. list, e-mail) w ciągu 14 dni bez podania przyczyn lub - jeśli rzecz została Ci dostarczona przed upływem terminu - także poprzez odesłanie rzeczy. Bieg terminu rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia w formie pisemnej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzających się dostaw podobnych towarów nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej), a także nie przed wypełnieniem obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 246 § 2 w połączeniu z § 1 ust. 1 i 2 EGBGB oraz naszych obowiązków zgodnie z § 312g ust. 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z art. 246 § 3 EGBGB. Terminowe wysłanie odwołania lub elementu wystarcza do zachowania okresu odwołania.
 
Konsekwencje cofnięcia
 
W przypadku skutecznego odwołania, świadczenia otrzymane przez obie strony muszą zostać zwrócone, a wszelkie uzyskane korzyści (np. odsetki) muszą zostać zwrócone. Jeśli nie możesz zwrócić lub oddać otrzymanego świadczenia i korzyści (np. korzyści z użytkowania), lub możesz to zrobić tylko częściowo lub w pogorszonym stanie, musisz zrekompensować to sprzedawcy w tym zakresie. Musisz zrekompensować sprzedawcy pogorszenie towaru i jego użytkowanie tylko wtedy, gdy to użytkowanie lub pogorszenie wynika z obchodzenia się z towarem, które wykracza poza sprawdzenie jego cech i funkcjonowania. Przez "testowanie właściwości i funkcjonalności" rozumiemy testowanie i wypróbowywanie danego towaru, co jest możliwe i zwyczajowo przyjęte np. w sklepie. Towary, które mogą być wysłane paczką pocztową, są odsyłane na koszt i ryzyko sprzedającego. Przedmioty, które nie mogą być wysłane paczką pocztową, zostaną odebrane od Państwa. Zobowiązanie do zwrotu płatności musi być spełnione w ciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla Ciebie z chwilą wysłania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przedmiotu, dla sprzedającego z chwilą jego otrzymania.
Zakończenie polityki anulowania
 
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 
Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy towarów, które są produkowane według specyfikacji klienta lub są wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb lub ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu.
 
Informacje ogólne
 
1. Proszę unikać uszkodzeń i zanieczyszczeń towaru. W miarę możliwości należy zwrócić towar sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby zastosować zewnętrzne opakowanie ochronne. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.
 
2. Jeśli to możliwe, proszę nie zwracać towaru do sprzedawcy na koszt odbiorcy.
 
3. Należy pamiętać, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 
 
 
 
 
4. Zapisanie tekstu umowy
TENTE International GmbH przechowuje niniejsze OWH oraz dalsze postanowienia umowy wraz z danymi zamówienia klienta, gotowe do odszukania w procesie zamawiania. Klient może tam łatwo zarchiwizować te informacje, pobierając OWH i zapisując dane podsumowane w procesie zamówienia w portalu sprzedaży online za pomocą funkcji swojej przeglądarki. Po zakończeniu procesu zamawiania klient nie może już przeglądać danych w portalu sprzedaży online.
 
5. Języki umowne
Językami umowy są angielski i niemiecki.
 
6. Prawa i obowiązki TENTE International GmbH
TENTE International GmbH zapewnia klientowi jedynie dostęp do portalu sprzedaży online. TENTE International GmbH nie jest uprawnione ani zobowiązane do zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu (patrz punkt 1 niniejszych OWH).
 
TENTE International GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich usług i wprowadzania zmian technicznych, jak również do zaprzestania oferowania portalu sprzedaży online na czas nieokreślony lub całkowicie. Nie jest konieczne podawanie powodów ani czekanie przez jakiś czas.
 
TENTE International GmbH jest uprawnione do wykluczenia klientów z dalszego korzystania z usług internetowych i/lub do dochodzenia roszczeń (np. roszczeń odszkodowawczych) wobec nich.
 
7. Dostępność
TENTE International GmbH stara się, w ramach możliwości technicznych, utrzymać stałą dostępność serwisów internetowych oraz odpowiednich usług i produktów. Jednakże problemy związane z konserwacją, bezpieczeństwem lub wydajnością, za które TENTE International GmbH nie ponosi odpowiedzialności, mogą prowadzić do krótkotrwałych zakłóceń lub tymczasowego zawieszenia obecności w Internecie. W związku z tym klient przyjmuje do wiadomości, że ciągła dostępność strony internetowej TENTE International GmbH nie może być technicznie zagwarantowana.
 
 
8. Odpowiedzialność
Odpowiedzialność TENTE International GmbH za nieumyślne zaniechanie obowiązków jest ograniczona do przewidywalnych, typowych dla umowy, bezpośrednich szkód, chyba że dotyczy to szkód związanych z uszkodzeniem życia, ciała, zdrowia lub gwarancji lub roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto nie narusza to odpowiedzialności za naruszenie obowiązków, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient może regularnie polegać. To samo odnosi się do naruszenia obowiązków przez zastępców TENTE International GmbH.
 
TENTE International GmbH dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że oferta internetowa jest wolna od znanych wirusów komputerowych i zawsze będzie starało się używać skanera antywirusowego, który odpowiada aktualnemu stanowi techniki. W związku z tym klient przyjmuje do wiadomości, że nie ma technicznej możliwości zagwarantowania, że strona internetowa jest wolna od wirusów. Jakiekolwiek roszczenia klienta wobec TENTE International GmbH z powodu narażenia urządzenia końcowego klienta na działanie wirusów komputerowych poprzez korzystanie ze strony internetowej TENTE International GmbH nie istnieją. Obejmuje to również odszkodowanie za utratę danych.
 
TENTE International GmbH nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy spowodowane przyczynami technicznymi lub prawnymi, takimi jak awaria serwera lub oprogramowania, na które TENTE International GmbH nie ma wpływu.
 
 
9. Przepisy końcowe
Niniejsza umowa oraz jej zmiany muszą być sporządzone w formie tekstowej. Nie istnieją żadne umowy dodatkowe.
 
TENTE International GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w dowolnym czasie bez podawania przyczyn, chyba że zmiana jest nieuzasadniona dla klienta. TENTE International GmbH bezzwłocznie poinformuje klienta o wszelkich zmianach w OWH. Jeżeli klient nie sprzeciwi się ważności zmienionych OWH w ciągu 2 tygodni, zmienione OWH uważa się za zaakceptowane przez klienta. TENTE International GmbH zobowiązuje się do zwrócenia klientowi na początku okresu szczególnej uwagi na zamierzone znaczenie jego postępowania.
Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) włączonej do prawa niemieckiego.
 

Logowanie


Zarejestrowani klienci
Nowi klienci

Rejestracja