l. Ograniczenia dotyczące korzystania
Wszystkie udostępniane dane CAD są i pozostają własnością TENTE International GmbH. Dane mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy zarejestrowanej pod nazwą użytkownika. Stanowczo zabrania się ujawniania danych osobom trzecim bez pisemnej zgody TENTE International GmbH. Jeżeli użytkownikiem jest przedsiębiorstwo, ustala się karę umowną w wysokości 5.100 € za każdy przypadek naruszenia zakazu ujawniania danych.

>II. Dokładność wymiarowa
Nie można udzielić gwarancji poprawności udostępnionych danych CAD. W przypadku indywidualnych produktów możliwe są tolerancje projektowe. W razie wątpliwości skontaktuj się z Twoim doradcą TENTE.

III. Zmiany
Udostępnione dane CAD nie są objęte usługą aktualizacji. TENTE zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt w dowolnym momencie. W przypadku zmian technicznych odpowiedzialność za aktualizację spoczywa wyłącznie na przedsiębiorstwie klienta.

IV. Wykorzystywanie danych
Prowadzony jest rejestr żądanych danych CAD. Uzyskane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez TENTE do celów konsultacji z klientem. Nie będą one ujawniane przedsiębiorstwom nienależącym do sieci sprzedaży TENTE.

V. Właściwość miejscowa
Jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym podmiotem prawa publicznego, we wszelkich sporach wynikających ze stosunku umownego powództwo wnosi się do sądu właściwego dla siedziby głównej lub filii dostawcy realizującego dostawę. Dostawcy przysługuje również prawo do wytoczenia powództwa przed sądem właściwym dla siedziby głównej klienta.

Usługa CAD TENTE jest świadczona przez CADENAS GmbH.
Prosimy również o sprawdzenie warunków korzystania pod adresem http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models (w języku angielskim)

TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D-50668 Köln [Kolonia, Niemcy]
Sąd rejestrowy w Kolonii, Rejestr handlowy „B” HRB 59645

Dyrektorzy Zarządzający
Dipl.-Kfm. (kupiec dypl.) Peter Fricke
Dipl.-Kfm. (kupiec dypl.) Thomas Demmerling, MBA

Numer identyfikacyjny płatnika podatku od towarów i usług zgodnie z § 27a niemieckiej Ustawy o podatku od towarów i usług [Umsatzsteuergesetz, UStG]: DE 190 161 774

Informacja o prawach autorskich • © Copyright:

Przedruk i powielanie, zarówno w całości, jak i we fragmentach, bez wyraźnej pisemnej zgody TENTE International GmbH są zabronione.