To właśnie tak trzeba to wziąć w obroty

Zasady doboru i użytkowania

Czytaj więcej

Zgodnie z definicją odpowiedzialności producenta za wytwarzane przez niego wyroby, określoną w niemieckiej Ustawie o bezpieczeństwie urządzeń i wyrobów (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, GPSG) oraz dyrektywie europejskiej 2001/95/WE, należy stosować się do podanych niżej informacji. Nieprzestrzeganie tego spowoduje zwolnienie producenta z odpowiedzialności. Spoczywa na nas obowiązek podania naszym klientom szczegółowych informacji na temat użytkowania naszych wyrobów. Zignorowanie tego faktu spowoduje zwolnienie producenta z odpowiedzialności.
Należy pamiętać, że szczegółowe specyfikacje techniczne podane w niniejszym katalogu mogą ulec zmianie.


1. Informacje o produkcie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Koła i zestawy kołowe w rozumieniu niniejszej definicji to elementy konstrukcyjne, które są na ogół wymienne.
Są one montowane w urządzeniach, meblach, systemach transportowych i innych podobnych produktach, które dzięki temu zyskują możliwość poruszania się.
Niniejsza informacja o produkcie odnosi się do kół i zestawów kołowych, w tym w szczególności do zestawów kołowych skrętnych (nie zestawów kołowych sterowanych), które są stosowane w urządzeniach beznapędowych, poruszających się z prędkością nieprzekraczającą tempa chodu człowieka i niebędących stale ruchu.

Koła i zestawy kołowe, do których odnosi się niniejsza informacja o produkcie, można podzielić na następujące kategorie zastosowań:
– użytek domowy, np. w fotelach i krzesłach oraz meblach,
– usługi ogólne, np. w wózkach sklepowych, sprzętach biurowych,
– usługi zdrowotne, np. w łóżkach szpitalnych, wózkach do przewozu pacjentów,
– cele przemysłowe, np. urządzenia transportowe o średniej i dużej nośności.

Koła będą mogły być eksploatowane bezawaryjnie przez długi czas pod warunkiem stosowania się do następujących zasad:
a) Prawidłowe i niezawodne przymocowanie w przeznaczonym do tego celu miejscu.
b) Aby mocowanie było niezawodne, musi być wykonane z odpowiedniego materiału i odznaczać się odpowiednią wytrzymałością.
c) Mocowanie zestawu kołowego nie może w żaden sposób wpływać na jego działanie.
d) Oś obrotu obrotnicy musi być zawsze ustawiona w pozycji pionowej.
e) Zestawy kołowe stałe muszą być zamontowane tak, by osie ich kół znajdowały się w jednej linii.
f) W przypadku montowania w danym urządzeniu jedynie zestawów kołowych skrętnych wszystkie zestawy muszą być tego samego typu.
g) Jeśli w danym urządzeniu obok zestawów kołowych skrętnych montowane są również zestawy kołowe stałe, wszystkie zestawy muszą być ze sobą kompatybilne i zgodne z zaleceniami producenta.

Jeżeli zestawów kołowych używa się w obszarach takich jak: tereny zewnętrzne, obszary przybrzeżne, miejsca występowania czynników szkodliwych bądź agresywnych, należy odpowiednio dobrać specjalne wersje produktów.

Eksploatacja zestawów kołowych w temperaturach poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C może osłabić ich sprawność; w przypadku użytkowania zestawu kołowego w temperaturach niemieszczących się w zakresie podanym w dokumentacji pogorszeniu w stosunku do oznaczonych parametrów znamionowych może ulec zwłaszcza jego nośność. Można dobrać specjalne wersje produktów. Części składowe są montowane w kompletny zestaw kołowy. Producent jest odpowiedzialny jedynie za oryginalne komponenty składające się na kompletny zestaw kołowy.

Wybierając zestaw kołowy, koniecznie należy wziąć pod uwagę wszelkie aspekty wynikające z przedstawionej w dokumentacji tabeli kodów. 

 

W przypadku platform pociągowych lub zastosowań > 4 km/h należy zawsze używać zestawu kółek składającego się z dwóch kółek skrętnych i dwóch kółek stałych.


2. Niewłaściwy użytek

Termin „niewłaściwy użytek” może oznaczać:
2.1. Przeciążenie
2.2. Jazdę po nieodpowiednim pokryciu podłogowym
2.3. Narażenie na działanie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury
2.4. Niezwolnienie hamulców na czas ruchu
2.5. Narażenie na działanie substancji żrących
2.6. Nadmierne obciążenie udarowe
2.7. Wniknięcie ciał obcych w bieżnię koła
2.8. Nadmierną prędkość
2.9. Dokonanie nieuzgodnionych uprzednio z producentem wyrobów oryginalnych zmian w częściach składowych i zmontowanych zestawach kołowych


3. Zdatność produktu

W przypadku nieznalezienia wyraźnej informacji o zdatności produktu do konkretnego zastosowania w katalogu producenta, ulotkach, opisach właściwości itd. wszelkie nowe wymagania danego zastosowania względem konstrukcji nowego zestawu kołowego należy w pełni uzgodnić z producentem. Wszelkie wykonane nowe konstrukcje będą podlegać właściwym normom DIN, ISO, EN, jak również normie jakości RAL-RG 607/10.


4. Konserwacja

Okresowa konserwacja zestawów kołowych:
• przesmarowanie łożysk osi i obrotnicy;
• dokręcenie poluzowanych osi bądź też regulacja czopa skrętnego, o ile jest zamontowany.

W przypadku konieczności użycia środków czyszczących należy zadbać o to, by nie zawierały składników żrących ani elementów ściernych.


5. Informacje o produkcie i Przewodnik użytkownika

Koniecznie należy zapewnić, by Informacje o produkcie i Przewodnik użytkownika były w razie potrzeby udostępniane, a dystrybutor zadbał o to, żeby klient otrzymał niezbędny katalog: aby producent oryginalnego wyposażenia (OEM), w którego urządzeniu produkt jest zamontowany, dopilnował, żeby użytkownik końcowy posiadał Informacje o produkcie i Przewodnik użytkownika.

W celu zapewnienia prawidłowego działania zestawów kołowych i kół dystrybutor musi uwzględnić Informacje o produkcie (punkty 1–5). Niniejsza informacja o produkcie może zostać dostarczona producentowi urządzenia celem jej publikacji. Producent urządzenia ma obowiązek korzystać z Informacji o produkcie (punkty 1–5), a kopie niniejszej Informacji o produkcie przeznaczone dla użytkownika końcowego można zamówić u producenta zestawu kołowego.

Logowanie


Zarejestrowani klienci
Nowi klienci

Rejestracja