Generelle handelsbetingelser

Service hele vejen rundt

Følgende Generelle handelsbetingelser (herefter kaldet ”handelsbetingelser”) for TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, D-50668 Köln (herefter kaldet ”TENTE International GmbH”) regulerer kontraktforholdet mellem TENTE International GmbH og de enkelte kunder, der benytter sig af et tilbud fra TENTE International GmbH på en onlinesalgsportal.

Den af TENTE International GmbH offentliggjorte hjemmeside www.tente.com har først og fremmest til formål at informere om virksomheden og præsentere de af TENTE International GmbH tilbudte varer og serviceydelser. TENTE International GmbH giver desuden adgang til en onlinesalgsportal for datterselskaber, der er omfattet af denne portal (herefter kaldet ”datterselskab“).

TENTE International GmbH udfører udelukkende sine ydelser i forbindelse med driften af hjemmesiden www.tente.com overfor kunden på basis af disse handelsbetingelser. Eventuelle generelle handelsbetingelser fra kundens side vil ikke blive en del af kontrakten, medmindre TENTE International GmbH udtrykkeligt accepterer dem skriftligt.

 

1. Ansvar for onlinesalgsportalen

TENTE International GmbH stiller i forbindelse med føromtalte sider på internettet en onlinesalgsportal til rådighed til fri afbenyttelse for kunder. Kontraktpartneren ved bestillingen er i den forbindelse udelukkende det relevante datterselskab.

Også selvom TENTE International GmbH som udbyder af siderne på internettet giver mulighed for dermed forbundne transaktioner som en del af onlinesalgsportalen, er TENTE International GmbH hverken køber eller sælger af de tilbudte varer. TENTE International GmbH tilbyder blot kunden og det pågældende datterselskab en platform til udførelse af bestillinger online. Den aftale, der ligger til grund for disse bestillinger, indgås udelukkende mellem kunden og det pågældende datterselskab.

TENTE International GmbH er dermed ikke kontraktpartner og påtager sig derfor intet ansvar for disse aftaler. TENTE International GmbH handler i den forbindelse heller ikke som repræsentant for datterselskabet. Det er kun datterselskabet, der som led i købsaftalen pålægges forpligtelser og opnår rettigheder, og især alle rettigheder vedr. garanti, ansvar og/eller fortrydelsesret fra kundens side skal gøres gældende direkte over for datterselskabet.

 

2. Indgåelse af aftale

Kunden kan vælge produkter fra TENTE International GmbH’s sortiment og ved hjælp af knappen ”Læg i kurv” samle dem i en såkaldt varekurv. Ved hjælp af knappen ”Udfør bestilling” afgiver kunden en forpligtende bestilling af de varer, der befinder sig i varekurven, til datterselskabet. Inden den endelige bestilling kan kunden til enhver tid ændre og gennemgå oplysningerne.

(2) Datterselskabet sender derefter en kvittering for modtagelsen til kunden pr. e-mail, hvormed kundens bestilling accepteres bindende. Kunden har ved hjælp af funktionen ”Udskriv” i sin browser og/eller e-mailklient mulighed for at udskrive kontraktteksten. Er det ønskede produkt ikke længere på lager, accepterer datterselskabet ikke bestillingen. Der er i så fald ikke indgået nogen aftale.

 

3. Fortrydelsesret

Kunder, der er forbrugere (enhver naturlig person, der indgår en retshandel uden for vedkommendes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsaktivitet), har i relation til den købte vare fortrydelsesret over for datterselskabet iht. følgende belæring:

Belæring om fortrydelsesret/

Fortrydelsesret

Du kan tilbagekalde din bestilling af varer skriftligt (f.eks. brev, e-mail) inden for 14 dage uden angivelse af årsag eller - hvis du modtager varen før fristens udløb – ved returnering af varen. Fristen løber fra modtagelsen af denne belæring i skriftlig form, dog ikke før modtagelse af varen hos modtageren (ved periodisk levering af varer af samme art ikke før modtagelse af den første dellevering) og heller ikke før opfyldelse af oplysningsforpligtelserne iht. artikel 246 § 2 sammenholdt med § 1 stk. 1 og 2 i EGBGB (lov om ikrafttrædelse af BGB) samt vores forpligtelser iht. § 312g stk. 1 pkt. 1 i BGB (lovbog for tysk civillovgivning) sammenholdt med artikel 246 § 3 i EGBGB. Til iagttagelse af fortrydelsesfristen er rettidig afsendelse af annulleringen eller varen tilstrækkelig.

 

Konsekvenser af annullering

I tilfælde af en effektiv annullering skal de gensidigt modtagne ydelser tilbageleveres og evt. trukne udbytter (f.eks. renter) tilbagebetales. Kan du ikke eller delvist ikke tilbagelevere/tilbagebetale den modtagne ydelse samt udbytter (f.eks. brugsfordele) eller kun tilbagelevere i forringet tilstand, skal du yde sælger værdierstatning i tilsvarende omfang. For forringelsen af varen og for trukne udbytter skal du kun yde værdierstatning, såfremt udbytterne eller forringelsen skyldes en benyttelse af varen, der strækker sig ud en test af varens egenskaber og funktioner. Under ”test af egenskaber og funktioner“ forstås kontrol og afprøvning af den enkelte vare, på samme måde som det er muligt og almindeligt i en detailbutik. Varer, der egner sig til pakkeforsendelse, skal returneres for sælgers regning og risiko. Varer, der ikke egner sig til pakkeforsendelse, afhentes hos dig. Forpligtelser til erstatning af betalinger skal være opfyldt inden for 30 dage. Fristen løber for dit vedkommende fra afsendelsen af din meddelelse om fortrydelse eller afsendelse af varen. For sælgers vedkommende fra modtagelsen af samme.

 

Afslutning på belæring om fortrydelse

Udelukkelse af fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder ikke ved fjernsalgsaftaler om levering af varer, der er fremstillet efter kundespecifikationer eller entydigt er tilpasset personlige behov eller som på grund af deres beskaffenhed ikke egner sig til returnering.

Generelle oplysninger

1. Undgå venligst at beskadige og forurene varen. Returner så vidt muligt varen til sælger i original emballage med alt tilbehør og med alt emballagematerialet. Anvend evt. en beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du sikre, at varen beskyttes tilstrækkeligt mod transportskader ved hjælp af egnet emballage.

2. Returner så vidt muligt ikke varen til sælger med ”modtager betaler portoen”.

3. Vær opmærksom på, at ovenstående punkt 1-2 ikke er forudsætninger for en effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

 

 

 

4. Lagring af kontraktens tekst

TENTE International GmbH gør disse generelle handelsbetingelser og de øvrige kontraktbestemmelser med oplysningerne fra kundens bestilling tilgængelige under hele bestillingsprocessen. Kunden kan gemme disse oplysninger ved at downloade de generelle handelsbetingelser og de oplysninger, der indsamles under bestillingen på onlineportalen, ved hjælp af funktionerne i kundens browser. Efter afsluttet bestilling har kunden ikke længere adgang til at se oplysningerne på onlineportalen.

5. Kontraktsprog

Kontraktsprogene er engelsk og tysk.

6. Rettigheder og forpligtelser for TENTE International GmbH

TENTE International GmbH stiller kun adgang til onlineportalen til rådighed for kunden. TENTE International GmbH opnår ingen rettigheder eller forpligtelser ved indgåelsen af købsaftaler på portalen (se punkt 1 i disse generelle handelsbetingelser).

TENTE International GmbH forbeholder sig ret til at modificere disse tjenester og foretage tekniske ændringer samt at indstille driften af en onlineportal på ubestemt tid eller fuldstændigt. Der kræves ingen begrundelser for dette eller overholdelse af en bestemt tidsfrist.

TENTE International GmbH har ret til at udelukke kunder fra fremtidig brug af de internettjenester, selskabet stiller til rådighed, og/eller gøre krav (f.eks. krav om skadeserstatning) gældende mod disse.

 

7. Adgang

TENTE International GmbH bestræber sig inden for det teknisk mulige på at opretholde konstant adgang til internettjenesterne og de tilhørende ydelser og produkter. Spørgsmål vedr. service-, sikkerheds- eller kapacitetsspørgsmål, som ikke ligger inden for TENTE International GmbH’s ansvarsområde, kan dog medføre kortvarige driftsproblemer eller midlertidig afbrydelse af internetadgangen. Kunden accepterer således, at TENTE International GmbH rent teknisk ikke kan garantere konstant adgang til hjemmesiden.

8. Ansvar

TENTE International GmbH’s ansvar for let uagtsom pligtforsømmelse begrænser sig til forudseelige, kontrakttypiske, umiddelbare skader, bortset fra hvis skaden er dødsfald, personlige skader eller helbredsskader eller garantier eller krav iht. produktansvarsloven. Ansvaret dækker heller ikke overtrædelse af forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet gør den korrekte gennemførelse af kontrakten mulig, og hvis overholdelse kunden som hovedregel burde kunne stole på. Det samme gør sig gældende for TENTE International GmbH’s medhjælpere ved gennemførelsen af kontrakten.

TENTE International GmbH vil gøre sit til at internetportalen er fri for kendte computervira og bestræbe sig på altid at anvende en virusscanner, der lever op til det aktuelle tekniske niveau. Kunden accepterer dog, at en virusfri hjemmeside ikke kan garanteres. Eventuelle krav fra kunden side mod TENTE International GmbH, der skyldes, at kundens computer/tablet eller lign. er blevet inficeret med virus ved brug af TENTE International GmbH’s hjemmeside, accepteres ikke. Dette gælder også erstatning for tab af data.

I tilfælde af afbrydelser på platformen af tekniske eller juridiske grunde, f.eks. som følge af server- eller softwaresvigt, som ligger uden for TENTE International GmbH’s indflydelsesområde, hæfter TENTE International GmbH ikke.

 

9. Afsluttende bestemmelser

Denne kontrakt og dens ændringer skal foreligge skriftligt. Der kan ikke foreligge tillægsbestemmelser.

TENTE International GmbH forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse handelsbetingelser uden begrundelse, medmindre ændringen ikke er rimelig for kunden. TENTE International GmbH skal straks oplyse kunden om ændringer i handelsbetingelserne. Modsætter kunden sig ikke gyldigheden af de ændrede generelle handelsbetingelser inden for en frist på 2 uger, anses de ændrede generelle handelsbetingelser for at være accepteret af kunden. TENTE International GmbH forpligter sig til at gøre kunden særligt opmærksom på betydningen af den udførte ændring ved fristens start.

Denne kontrakt er underlagt tysk ret eksklusive den internationale privatret og den internationale købelov (CISG).