De efterfølgende Generelle forretningsbetingelser for TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668 Köln (efterfølgende „TENTE International GmbH“) regulerer kontraktforholdet mellem TENTE International GmbH og de pågældende kunder, der gør brug af tilbuddet om en online-salgsportal, som stilles til rådighed af TENTE International GmbH.

Det websted, der stilles til rådighed af TENTE International GmbH på URL www.tente.com, tjener først og fremmest som information om virksomheden samt præsentation af de varer og tjenesteydelser som TENTE International GmbH tilbyder. TENTE International GmbH tilbyder derudover adgang til en online-salgsportal med de deltagende datterselskaber (efterfølgende "datterselskab").

TENTE International GmbH erlægger sine tjenester i forbindelse med driften af webstedet www.tente.com udelukkende på grundlag af disse generelle forretningsbetingelser overfor kunden. Eventuelle generelle forretningsbetingelser fra kunden bliver ikke en del af kontrakten, medmindre TENTE International GmbH udtrykkeligt samtykker skriftligt i dette.

 

1. Ansvar for online-salgsportalen
TENTE International GmbH stiller inden for rammerne af ovenstående websted en online-salgsportal til rådighed for kunder til fri afbenyttelse. Kontraktpartner ved bestillingen er udelukkende det angivne datterselskab.

Også hvis TENTE International GmbH som udbyder af webstedet muliggør dermed forbundne transaktioner inden for rammerne af online-salgsportalen, er TENTE International GmbH hverken køber eller sælger af de tilbudte varer. TENTE International GmbH tilbyder blot kunden og det pågældende datterselskab en platform til at gennemføre bestillinger online. Kontrakten, der ligger til grund for disse bestillinger kommer udelukkende i stand mellem kunden og det pågældende datterselskab.

TENTE International GmbH er således ikke kontraktpartner og overtager derfor intet ansvar for disse kontrakter. TENTE International GmbH bliver heller ikke aktiv som repræsentant for datterselskabet. Det er udelukkende datterselskabet, der er forpligtet og berettiget i forhold til købekontrakten, kunden skal først og fremmest gennemtvinge sin garanti-, ansvars- og/eller fortrydelsesret direkte over for datterselskabet.

 

2. Indgåelse af kontrakt
Kunden kan i sortimentet hos TENTE International GmbH vælge produkter og samle disse via knappen "i varekurven" i en såkaldt varekurv. Via knappen "ordre med betalingsforpligtelse" afgiver kunden en bindende anmodning om køb af de varer, der befinder sig i varekurven til datterselskabet. Inden afsendelsen af bestillingen kan kunden til hver en tid ændre og se dataene.

(2) Datterselskabet sender derefter kunden en kvittering for modtagelsen via e-mail, hvormed kundens bestilling modtages bindende. Kunden har via funktionen "Udskriv" i forbindelse med sin browser og/eller e-mailklienter mulighed for at udskrive kontraktteksten. Hvis det ønskede produkt ikke er på lager, vil datterselskabet nægte modtagelsen. I det tilfælde er der ikke kommet en kontrakt i stand.

 

3. Fortrydelsesret
Kunder, der er forbrugere (enhver naturlig person, der indgår en retshandel til et formål, der hverken kan relateres til deres erhvervsmæssige eller deres selvstændige job) har med hensyn til den købte vare en fortrydelsesret over for datterselskabet i overensstemmelse med følgende vejledning:

Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du kan fortryde din kontrakterklæring inden for 14 dage uden angivelse af årsag i tekstform (f.eks. brev, e-mail) eller - hvis du får overdraget genstanden inden udløb af fristen – også ved at returnere genstanden. Fristen begynder efter modtagelse af denne vejledning i tekstform, dog ikke inden modtagelse af varen hos modtageren (ved den gentagne levering af samme type varer ikke inden modtagelse af den første dellevering) og heller ikke inden opfyldelse af oplysningspligterne iht. artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 stk. 1 og 2 i den tyske EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) samt vores pligter iht. § 312g stk. 1 pkt. 1 i den tyske BGB (lovbog for tysk civillovgivning) i forbindelse med artikel 246 § 3 i den tyske EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche). For at bevare fortrydelsesretten er en rettidig afsendelse af fortrydelsen eller genstanden tilstrækkelig.

 

Følger af fortrydelsen

Hvis en fortrydelse skal være gyldig, skal enhver ydelse modtaget af én af parterne returneres og evt. fordele (f.eks. renter) skal tilbageføres. Såfremt du ikke er i stand til at returnere de modtagne varer samt fordele (f.eks. brugsfordele) til os helt eller delvist eller kun i forringet stand, skal du kompensere sælgeren for værditab. Du skal kun yde værdierstatning for en forringelse af genstanden og for fordele, såfremt fordelene eller forringelsen kan føres tilbage til en håndtering af genstanden, der går ud over kontrollen af egenskaberne og funktionsmåden. Ved "kontrol af egenskaber og funktionsmåde" forstår man test og afprøvning af den pågældende vare, som det er muligt og normalt i en forretning. Genstande, der kan sendes i en pakke, returneres til sælgeren for dennes regning og risiko. Genstande, der ikke kan sendes i en pakke afhentes hos dig. Forpligtelser i forbindelse med tilbagebetaling af betalinger skal være opfyldt inden for 30 dage. For dig begynder denne frist med din fremsendelse af fortrydelseserklæringen eller genstanden til os, og for sælgeren begynder den med modtagelsen af denne.

 

Slut på vejledningen om fortrydelsesret

Udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke ved fjernsalgskontrakter til levering af varer, der er fremstillet iht. kundespecifikationer eller klart tilpasset det personlige behov eller som på grund af deres beskaffenhed ikke er egnet til returnering.

Generelle informationer

1. Undgå beskadigelse og tilsmudsning af varen. Send såvidt muligt varen retur til sælgeren i den originale emballage med samtligt tilbehør og med alle emballagedele. Anvend evt. en beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du med en egnet emballage sørge for tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.

2. Returner helst ikke varen til sælgeren ufrankeret.

3. Vær opmærksom på, at de ovenstående punkter 1-2 ikke er en forudsætning for den effektive udøvelse af fortrydelsesretten.

 

4. Lagring af kontraktteksten
TENTE International GmbH holder disse generelle forretningsbetingelser og andre kontraktbestemmelser med data for kundens bestilling klar under bestillingsprocessen. Kunden kan arkivere informationerne ved at han downloader de generelle forretningsbetingelser og lagrer de samlede data fra bestillingsprocessen i online-salgsportalen ved hjælp af browserens funktioner. Efter afslutning af bestillingsprocessen kan kunden ikke længere se dataene i forbindelse med online-salgsportalen.

 

5. Kontraktsprog
Kontraktsprogene er engelsk og tysk.

 

6. Rettigheder og pligter for TENTE International GmbH
TENTE International GmbH stiller udelukkende adgangen til online-salgsportalen til rådighed for kunden. TENTE International GmbH overtager derfor hverken selv rettigheder eller forpligtelser i forhold til købskontrakter, der indgås via denne (se punkt 1 i de generelle forretningsbetingelser).

TENTE International GmbH forbeholder sig retten til at modificere sine tjenester og foretage tekniske ændringer samt at standse tilbuddet om en online-salgsportal på ubestemt tid eller fuldstændigt. Der er ikke behov for angivelse af årsager eller afventning af en frist.

TENTE International GmbH har ret til at udelukke kunder fra den fremtidige anvendelse af de internettjenester, som de stiller til rådighed og/eller gøre krav (f.eks. erstatningskrav) gældende mod disse.

 

7. Tilgængelighed
TENTE International GmbH anstrenger sig i forbindelse med de tekniske muligheder for at internettjenesterne og de pågældende ydelser og produkter altid er til rådighed. Specielt vedligeholdelses-, sikkerheds- eller kapacitetsinteresser, der ikke er en del af ansvarsområdet for TENTE International GmbH, kan dog medføre kortvarige forstyrrelser eller midlertidig indstilling af webstedet. I denne forbindelse anerkender kunden, at en gennemgående tilgængelighed af TENTE International GmbH websiden ikke kan garanteres rent teknisk set.

 

8. Ansvar
TENTE International GmbHs ansvar for let uagtsomme pligtforsømmelser begrænser sig til forudseelige, kontrakttypiske, umiddelbare skader, såfremt det ikke vedrører misligholdelsen af livet, legemet eller sundheden eller garantier eller det vedrører krav iht. produktansvarsloven. Upåvirket forbliver derudover ansvaret for misligholdelsen af pligter, hvis opfyldelse den korrekte gennemførelse af kontrakten først muliggør og hvor kunden kan have tillid til overholdelsen. Det samme gælder, hvis medhjælpere hos TENTE International GmbH misligholder pligter.

TENTE International GmbH vil foretage alle rimelige anstrengelser for, at webstedet er fri for kendte computervira og bestræber sig altid på at anvende virusscannere, der lever op til den seneste teknik. Kunden anerkender dog, at det ikke kan garanteres, at en webside ikke kan angribes af virus. Kunden kan derfor ikke komme med nogen form for krav overfor TENTE International GmbH på grund af, at kundens terminal angribes af computervira på grund af anvendelsen af TENTE International GmbH-websiden. Dette omfatter også erstatning for mistede data.

TENTE International GmbH hæfter ikke i tilfælde af afbrydelser ved platformen af tekniske eller juridiske årsager, f.eks. svigt af serveren eller softwaren, der ligger uden for indflydelsesområdet for TENTE International GmbH.

 

9. Afsluttende bestemmelser
Denne kontrakt og dens ændringer kræver tekstform. Der findes ikke biaftaler.

TENTE International GmbH forbeholder sig retten til altid uden angivelse af årsager at kunne ændre disse generelle forretningsbetingelser, medmindre ændringen ikke er rimelig for kunden. TENTE International GmbH vil straks informere kunden om ændringer i de generelle forretningsbetingelser. Modsiger kunden ikke gyldigheden af de ændrede generelle forretningsbetingelser inden for en frist på 2 uger, anses de ændrede generelle forretningsbetingelser for at være godtaget af kunden. TENTE International GmbH forpligter sig til ved start af fristen at gøre kunden særligt opmærksom på betydningen af dennes adfærd.

Tysk lovgivning er gældende med undtagelse af den Internationale privatret og Den internationale købelov (CISG), der er overtaget i tysk lovgivning.