Všeobecné podmínky

Více

TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668, Kolín nad Rýnem (dále jen "TENTE International GmbH") vydává následující smluvní podmínky ("Podmínky") a řídí smluvní vztah mezi společností TENTE International GmbH a každým zákazníkem, který používá internetový maloobchodní portál ("internetový obchod"), který je k dispozici od společnosti TENTE International GmbH.

Internetová stránka společnosti TENTE International GmbH na adrese www.tente.com je určena především k poskytování informací o společnosti a prezentaci produktů a služeb nabízených společností TENTE International GmbH. Společnost TENTE International GmbH také poskytuje přístup k online obchodu dceřiným společnostem ("Pobočka", "Pobočky").

Služby poskytované společností TENTE International GmbH prostřednictvím webové stránky www.tente.com ("webová stránka") a využívané zákazníky ("vy", "vaše", "zákazník", "zákazníci") budou poskytovány výhradně na základě těchto podmínek. Veškeré smluvní podmínky, které používáte, nesmějí být součástí smlouvy, pokud je výslovně písemně neschválí společnost TENTE International GmbH.

& nbsp;

1. Odpovědnost za internetový obchod
Společnost TENTE International GmbH zpřístupní na svých internetových stránkách internetový obchod, který zákazníci mohou volně využívat. Exkluzivním smluvním partnerem pro jakékoliv objednávky bude příslušná pobočka.

I když společnost TENTE International GmbH jako provozovatel internetových stránek umožňuje uskutečňovat související transakce v internetovém obchodě, společnost TENTE International GmbH není ani kupujícím ani prodejcem nabízených produktů. Společnost TENTE International GmbH nabízí vám a příslušným přidruženým subjektům platformu umožňující umísťování objednávek online. Základní smlouva týkající se zadaných zakázek je uzavřena výlučně mezi vámi a příslušným přidruženým subjektem.

 

2. Sestvení smlouvy
Můžete si vybrat výrobky ze sortimentu zboží společnosti TENTE International GmbH a vložit je do takzvaného nákupního košíku kliknutím na tlačítko "přidat do košíku". Kliknutím na tlačítko "objednat nyní" zadáte objednávku, která je závaznou nabídkou adresovanou pobočce, která zakoupí produkty, které jsou v nákupním košíku. Produkty můžete před objednáním v nákupním košíku kdykoli zobrazit a změnit .

Pobočka vám pošle e-mailem oznámení o přijetí a uvede závazné přijetí vaší nabídky. Pomocí funkce tisku v prohlížeči a / nebo prostřednictvím poskytovatele e-mailu můžete vytisknout kopii smlouvy. Pokud požadovaný produkt není k dispozici, pobočka odmítne přijetí. V tomto případě není smlouva uzavřena.

& nbsp;

3. Právo na zrušení
Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli (každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci mimo její obor nebo samostatnou výdělečnou činnost) má právo zrušit smlouvu o prodeji zboží s pobočkou v souladu s následujícími podmínkami storna:

Právo na zrušení

Máte právo zrušit nákup zboží bez udání důvodu do 14 dnů tím, že oznámíte své zrušení v textové podobě (např. dopisem nebo e-mailem) nebo obdržíte-li zboží před uplynutím této doby, vrácením zboží. Lhůta začíná dnem, kdy obdržíte toto oznámení o právu zrušení v textové podobě, ale ne dříve, než obdržíte zboží, a nikoli předtím, než splníme povinnost poskytnout informace podle článku 246 § 2 ve spojení s čl. 246 odst. 1 1) a čl. 1 odst. 2 úvodního zákona k německému občanskému zákoníku (EGBGB) a podle § 312g odst. 1 první věty německého občanského zákoníku ve spojení s čl. 246 odst. 3 EGBGB. Abyste dodrželi časovou lhůtu, stačí, abyste nám zaslali oznámení o zrušení nebo zboží před uplynutím lhůty.

V případě efektivního zrušení musí být vrácen jakýkoli výkon přijatý kteroukoli ze smluvních stran (např. zboží, platby apod.) a jakákoli výhoda odvozená z výkonu (např. úroky nebo výhody užívání) se vrací. Pokud nemůžete vrátit nebo odevzdat veškeré nebo obdržené zboží nebo získané výhody, nebo pokud můžete vrátit pouze zboží nebo benefity ve zhoršeném stavu, máte povinnost pobočku odškodnit za ztrátu hodnoty. Vaše povinnost kompenzovat ztrátu hodnoty vzniká pouze tehdy, pokud zhoršení nebo benefity přesáhnou to, co lze očekávat v důsledku manipulace s tímto zbožím tak, aby bylo možné prověřit jeho vlastnosti a funkci. "Kontrola vlastností a funkce" znamená kontrolu a otestování zboží způsobem, který by byl možný a obvyklý v maloobchodě. Pobočka ponese zodpovědnost za náklady a riziko návratu zboží a produktů, které jsou vhodné k vrácení v balíku. Zboží a produkty, které nejsou způsobilé k vrácení balíkem shromažďuje pobočka. Jakékoli povinnosti k refundaci plateb musí být splněny do 30 dnů. Tato lhůta začíná ve vašem případě při podání oznámení o zrušení nebo odeslání zboží a v případě pobočky, až oznámíte zrušení nebo přijetí zboží.

& nbsp;

Konec zrušení smlouvy

Vyloučení práva na zrušení

Při transakcích týkajících se smluv uzavřených na dálku se právo na zrušení nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno podle specifikací zákazníka, nebo které jse jednoznačně přizpůsobené nebo které je kvůli svým vlastnostem nevhodné k vrácení.

Obecné informace

 1. Vyvarujte se poškození zboží. Pokud je to možné, odešlete nám produkty zpět v původním obalu včetně všech součástí a materiálů obsažených v balení. V případě potřeby umístěte výrobky a obaly do ochranného vnějšího obalu. Pokud již nemáte původní obal, zabalete jej do obalu, který je vhodný k ochraně před poškozením během přepravy.
 2. Pokud je to možné, neoznačujte zboží "nákladní zásilka", když je odešlete zpět pobočce.
 3. Upozorňujeme, že odstavce 1 až 2 výše nevytvářejí požadavky na účinné uplatnění vašeho práva na zrušení.

  4. Uložení textu smlouvy
  Společnost TENTE International GmbH bude mít tyto podmínky a všechny dodatečné smluvní podmínky spolu s údaji, které se týkají vaší objednávky, k dispozici ke konzultaci během procesu objednávky. Můžete si tyto podmínky stáhnout a uložit shrnutí podrobností týkajících se objednávky, jak je zobrazena v internetovém obchodě pomocí příslušné funkce ve vašem prohlížeči. Po dokončení procesu objednávky už nebudete moci tyto údaje zobrazit v online obchodě.

  5. Jazyky smlouvy
  Jazyky této smlouvy budou angličtina a němčina.

  6. Práva a povinnosti společnosti TENTE International GmbH
  Společnost TENTE International GmbH poskytuje zákazníkům přístup pouze k online maloobchodnímu portálu. TENTE International GmbH proto nemá žádná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o prodeje zboží přes internetový obchod (viz odstavec 1 těchto podmínek).

  TENTE International GmbH si vyhrazuje právo měnit své služby, činit technické změny, nebo ukončit provozování online obchod na dobu neurčitou, nebo úplně. Nemá povinnost uvést důvody nebo dodržovat výpovědní lhůtu.

  Společnost TENTE International GmbH je oprávněna vás vyloučit z používání svých internetových služeb v budoucnu a / nebo uplatnit proti vám nároky (např. nároky na odškodnění).

  & nbsp; p> 7. Dostupnost
  Společnost TENTE International GmbH usiluje o to, aby v rámci dostupné technické způsobilosti zajistila nepřetržitý přístup k internetovým službám a souvisejícím službám a produktům. Záležitosti týkající se údržby, bezpečnosti a kapacity, které jsou mimo kontrolu společnosti TENTE International GmbH, mohou vést ke krátkodobým přerušením nebo dočasnému uzavření online obchodu. Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami, uznáváte, že společnost TENTE International GmbH nemůže zaručit nepřetržitou technickou dostupnost svých webových stránek.

  8. Odpovědnost
  Odpovědnost společnosti TENTE International GmbH za drobná nedbalostní porušení povinností se omezuje na předvídatelné a přímé škody, které vzniknou přirozeně ze smlouvy, s výjimkou případů, kdy je škoda způsobena úmrtím, zraněním nebo poškozením zdraví nebo v důsledku porušení smluvní záruky nebo práva vyplývajícího z německého zákona o odpovědnosti za výrobek. Společnost TENTE International GmbH také odpovídá za porušení smluvních podmínek, které jsou předpokladem pro řádné plnění smlouvy a jejího dodržování. Společnost TENTE International GmbH odpovídá také za porušení smluvních podmínek zaměstnanci, kteří jsou nápomocni při plnění zakázky.

  Společnost TENTE International GmbH vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že její webové stránky nebudou obsahovat známé počítačové viry a bude se vždy snažit implementovat antivirový scanner, který splňuje současné technické normy. Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami, uznáváte, že webové stránky zcela bez viru nelze technicky zaručit. Veškeré nároky týkající se virových infekcí koncového zařízení, které patří vám v důsledku používání webové stránky společnosti TENTE International GmbH, jsou vyloučeny, včetně náhrady za ztrátu dat.

  Společnost TENTE International GmbH neodpovídá za přerušení své platformy z technických nebo právních důvodů, jako je selhání serveru nebo softwaru, které jsou mimo kontrolu společnosti TENTE International GmbH.

  & nbsp;

  9. Závěrečná ustanovení
  Tato smlouva a její změny musí být v písemné formě. Smlouva nesmí být doplněna o kolaterální dohody.

  & nbsp;

  Společnost TENTE International GmbH si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit bez uvedení důvodů, pokud tyto změny nejsou nepřiměřené. Společnost TENTE International GmbH vás okamžitě upozorní na jakékoli změny těchto podmínek. Pokud nevznesete námitky proti změněným podmínkám do 2 týdnů, bude se předpokládat, že jste tyto podmínky přijali ve změněné podobě. Společnost TENTE International GmbH je povinna vás na začátku této lhůty upozornit na důsledky jakékoliv akce, kterou si můžete zvolit.

  & nbsp;

  Tato smlouva se řídí právními předpisy Spolkové republiky Německo, s výjimkou ustanovení mezinárodního práva na prodej zboží.