De volgende algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden") van TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668 Keulen (hierna "TENTE International GmbH") regelen de contractuele relatie tussen TENTE International GmbH en de respectieve klanten die het aanbod van TENTE International GmbH gebruiken via het online verkoopportaal.

De door TENTE International GmbH aangeboden website via de URL www.tente.com dient op de eerste plaats om informatie te verstrekken over het bedrijf en om de goederen en diensten te presenteren die worden aangeboden door TENTE International GmbH. TENTE International GmbH biedt ook toegang tot een online verkoopportaal van de deelnemende dochterondernemingen (de "dochtermaatschappij").

TENTE International GmbH levert haar diensten in combinatie met de werking van de website www.tente.com aan de klant uitsluitend onderworpen aan deze voorwaarden. Eventuele voorwaarden van de klant vormen geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij TENTE International GmbH hiermee uitdrukkelijk schriftelijk toestemt.

 

1. Verantwoordelijkheid voor het online verkoopportaal
TENTE International GmbH stelt in het kader van de hierboven genoemde internettoegang een online verkoopportaal ter beschikking dat klanten gratis kunnen gebruiken. De contractant voor de bestelling is uitsluitend de aangewezen dochteronderneming.

Hoewel TENTE International GmbH het als aanbieder van de website mogelijk maakt om gerelateerde transacties uit te voeren in het kader van het online verkoopportaal, is TENTE International GmbH noch de koper noch de verkoper van de aangeboden goederen. TENTE International GmbH biedt slechts een platform aan de klant en de betreffende dochteronderneming om online bestellingen te doen. Het contract dat aan de basis ligt van deze bestellingen, wordt exclusief tussen de klant en de respectieve dochteronderneming gesloten.

TENTE International GmbH is daarom geen contractpartner en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor deze contracten. TENTE International GmbH treedt hierbij dan ook niet op als vertegenwoordiger van de dochteronderneming. Uitsluitend de dochteronderneming is verplicht en gerechtigd uit hoofde van de koopovereenkomst, voornamelijk alle garantie-, aansprakelijkheids- en/of herroepingsrechten van de klant worden direct ten opzichte van de dochtermaatschappij afgedwongen.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst
De klant kan producten uit het assortiment van TENTE International GmbH selecteren en deze via de knop "In winkelwagen" in een winkelwagentje verzamelen. Via de knop "Bestellen met betalingsverplichting" ontstaat een bindende aanvraag om de goederen in de winkelwagen bij de dochteronderneming te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken.

(2)De dochteronderneming stuurt de klant vervolgens een bevestiging per e-mail, waarmee de bestelling van de klant bindend wordt aanvaard. De klant kan met de functie "Afdrukken" van de browser en/of de e-mailclient de tekst van het contract afdrukken. Als het gewenste product niet meer beschikbaar is, zal de dochteronderneming de aanvraag weigeren. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen.

 

3. Herroepingsrecht
Klanten die consument zijn (natuurlijke personen die een juridische transactie sluiten voor een doel dat noch aan hun commerciële noch aan hun onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegerekend) hebben een herroepingsrecht met betrekking tot het gekochte artikel van de dochteronderneming in overeenstemming met het volgende:

Herroeping

Herroepingsrecht

U kunt uw contract binnen 14 dagen opzeggen zonder schriftelijke motivatie (bijv. brief, e-mail) of - indien van toepassing voor de deadline - door terugzending van de goederen. De termijn begint na ontvangst van deze opdracht maar niet voor ontvangst van de goederen bij de ontvanger (in het geval van terugkerende levering van soortgelijke goederen niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en niet voor het voldoen aan de informatievereisten volgens artikel 246, § 2 in combinatie met § 1 paragraaf 1 en 2 EGBGB evenals onze verplichtingen overeenkomstig § 312g lid 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB Om de herroepingsperiode te handhaven, is de tijdige verzending van de herroeping of het item voldoende.

 

Gevolgen van de herroeping

In het geval van een effectieve herroeping, worden de wederzijds ontvangen voordelen en eventuele andere voordelen (bijv. rente) ingeleverd. Als u de ontvangen prestaties en het gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk kunt terugsturen of alleen in een verslechterde staat terug kunt geven, moet u de verkoper hiervoor vergoeden. Voor de verslechtering van het item en voor het gebruik, hoeft u alleen een vergoeding te betalen als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van het item, dat verder gaat dan het testen van de eigenschappen en het functioneren. Onder "het testen van de eigenschappen en het functioneren" verstaat men het testen en uitproberen van de respectievelijke goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel. Vervoerbare goederen worden geretourneerd op kosten en risico van de verkoper. Niet vervoerbare goederen worden bij u opgehaald. Verplichtingen voor terugbetalingen moet worden voldaan binnen 30 dagen. De periode begint voor u met de verzending van uw herroeping of het item, voor de verkoper met de ontvangst.

 

Einde van de herroeping

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn om te worden geretourneerd.

Algemene opmerkingen

1. Vermijd beschadiging en vervuiling van het product. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen terug naar de verkoper. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan met een geschikte verpakking voor een correcte bescherming tegen transportschade.

2. Stuur de goederen indien mogelijk niet ongefrankeerd terug naar de verkoper.

3. Houd er rekening mee dat de bovenstaande cijfers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

 

4. Opslaan van de tekst van het contract
TENTE International GmbH houdt deze algemene voorwaarden en de andere contractvoorwaarden met de gegevens van de bestelling van de klant in het bestelproces klaar voor ophalen. De klant kan deze informatie eenvoudig archiveren door de algemene voorwaarden te downloaden en de gegevens die zijn samengevat in het bestelproces in het online verkoopportaal met behulp van de functies van zijn browser opslaan. Na het einde van het bestelproces zijn de gegevens van de klanten niet meer zichtbaar in het online verkoopportaal.

 

5. Talen van de contracten
De contracttalen zijn Engels en Duits.

 

6. Rechten en plichten van TENTE International GmbH
TENTE International GmbH biedt de klant enkel toegang tot het online verkoopportaal. TENTE International GmbH beschikt daarom niet over rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van goederen via contracten die gesloten zijn via het online verkoopportaal (zie punt 1 van deze voorwaarden).

TENTE International GmbH behoudt zich het recht voor om haar diensten aan te passen en technische wijzigingen aan te brengen en om het aanbod van een online verkoopportaal voor onbepaalde tijd of volledig stop te zetten. Het opgeven van redenen of een wachtperiode is niet vereist.

TENTE International GmbH is gerechtigd om klanten uit te sluiten van het toekomstige gebruik van de internetdiensten die het biedt en/of claims (bijvoorbeeld vorderingen tot schadevergoeding) tegen hen te doen gelden.

 

7. Toegankelijkheid
TENTE International GmbH probeert binnen de technische mogelijkheden om een constante levering van internetdiensten en aanverwante diensten en producten te behouden. Vooral onderhouds-, veiligheids- of capaciteitsproblemen die niet onder de verantwoordelijkheid van TENTE International GmbH vallen, kunnen leiden tot kortstondige storingen of tijdelijke aanpassing van de website. In dit opzicht erkent de klant dat de continue beschikbaarheid van de website van TENTE International GmbH technisch niet kan worden gegarandeerd.

 

8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van TENTE International GmbH voor licht nalatig plichtsverzuim is beperkt tot voorzienbare, contracttyperende, directe schade, tenzij er sprake is van schade door letsel aan leven, lichaamsdelen of de gezondheid of garanties of claims onder de productaansprakelijkheidswet. Bovendien blijft de aansprakelijkheid voor de schending van verplichtingen, waarvan het nakomen de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de naleving door de klant regelmatig wordt bevestigd, onaangetast. Hetzelfde geldt voor schending door de plaatsvervangende vertegenwoordigers van TENTE International GmbH.

TENTE International GmbH doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de website vrij is van bekende computervirussen en streeft er altijd naar de nieuwste virusscanners te gebruiken. In dat opzicht erkent de klant dat een virusvrije website technisch onmogelijk te garanderen is. Elke claim van de klant tegen TENTE International GmbH wegens besmetting van het eindapparaat van de klant met computervirussen door gebruik van de website van TENTE International GmbH bestaat dus niet. Dit omvat het vervangen van het verlies van gegevens.

TENTE International GmbH is niet aansprakelijk voor onderbrekingen van het platform vanwege technische of juridische redenen, zoals falen van de server of de software, die buiten de controle van TENTE International GmbH vallen.

 

9. Slotbepalingen
Deze Overeenkomst en alle wijzigingen daarvan moeten schriftelijk worden ingediend. Nevenafspraken bestaan niet.

TENTE International GmbH behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder opgave van redenen te wijzigen, tenzij de wijziging voor de klant onredelijk is. TENTE International GmbH zal de klant onmiddellijk informeren over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Als de klant binnen een periode van 2 weken geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de gewijzigde voorwaarden, worden de gewijzigde voorwaarden geacht door de klant te zijn aanvaard. TENTE International GmbH verbindt zich ertoe om de klant vooral aan het begin van de periode te informeren over de beoogde betekenis van het gedrag.

Het Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van het internationale privaatrecht en het VN-koopverdrag (CISG), dat is opgenomen in de Duitse wetgeving.