Az alábbi Szerződéses Feltételeket („Feltételek”) a TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668, Köln („TENTE International GmbH”) teszi közzé, és ezek vonatkoznak minden szerződéses kapcsolatra a TENTE International GmbH és valamennyi olyan ügyfél között, aki a TENTE International GmbH által elérhetővé tett online kiskereskedelmi portált („internetes áruház”) használja.

A TENTE International GmbH által www.tente.com címen működtetett weboldal elsősorban azt a célt szolgálja, hogy tájékoztatást adjanak a vállalatról, és bemutassák a TENTE International GmbH termékeit és szolgáltatásait. A TENTE International GmbH leányvállalatai („Kapcsolt Vállalkozás”, „Kapcsolt Vállalkozások”) is elérhetővé teszi az internetes áruházat.

A TENTE International GmbH által a www.tente.com weboldalon („Weboldal”) felajánlott és az ügyfelek („Ön”, „Öné”, „ügyfél”, „ügyfelek””) által igénybe vett szolgáltatásokat kizárólag ezen Feltételek szerint nyújtjuk. Az Ön által alkalmazott szerződéses Feltételek nem képezik a szerződés részét, kivéve ha ehhez a TENTE International GmbH kifejezetten írásban hozzájárult.

 

1. Az internetes áruházért viselt felelősség
A TENTE International GmbH internetes áruházat üzemeltet a weboldalán, amelyet az ügyfelek ingyenesen használhatnak. Bármilyen feladott megrendelés esetében a kizárólagos szerződéses partner az adott Kapcsolt Vállalkozás.

Bár a weboldal üzemeltetőjeként a TENTE International GmbH teszi lehetővé a kapcsolódó műveletek lebonyolítását az internetes áruházban, a TENTE International GmbH a megvételre kínált termékeknek nem a vásárlója és nem is az eladója. A TENTE International GmbH Önnek és az érintett Kapcsolt Vállalkozásoknak platformot biztosít, amely lehetővé teszi megrendelések feladását az interneten. A megrendelt termékekkel kapcsolatos, a megrendelést megalapozó szerződés kizárólag Ön és az érintett Kapcsolt Vállalkozás között jön létre.

A TENTE International GmbH nem szerződő fél ezekben az ügyletekben, ezért nem vállal felelősséget az áruk eladását megalapozó szerződésért. A TENTE International GmbH nem a Kapcsolt Vállalkozás ügynökeként jár el. Kizárólag a Kapcsolt Vállalkozások rendelkeznek jogokkal, illetve kizárólag azokat terhelik kötelezettségek az áruk adásvételi szerződése alapján. A fentiek különösen is vonatkoznak mindenféle jogra, jogszabályi garanciára, felelősségre és/vagy elállásra, ami Önt esetlegesen megilleti, ezeket közvetlenül a Kapcsolt Vállalkozással szemben kell érvényesítenie.

 

2. A szerződés formátuma
Válogathat a TENTE International GmbH termékkínálatában, és a kiválasztott termékeket beteheti az úgynevezett bevásárlókosarába a „kosárba teszem” gombra kattintással. A „megrendelés most” gombra kattintással Ön felad egy megrendelést, ami kötelező érvényű ajánlat a Kapcsolt Vállalkozás felé a bevásárlókosárban lévő termékek megvásárlására. A megrendelés feladása előtt bármikor megtekintheti a bevásárlókosárban lévő termékeket, és módosíthatja is azokat.

A Kapcsolt Vállalkozás ezt követően küld Önnek egy nyugtázó e-mailt, amelyben jelzi, hogy kötelező érvénnyel elfogadta az Ön ajánlatát. A böngészőjében található nyomtatás funkció használatával és/vagy e-mail szolgáltatóján keresztül ki is nyomtathatja a szerződést. Ha a kívánt termék nem érhető el, a Kapcsolt Vállalkozás elutasítja a megrendelés elfogadását. Ebben az esetben nem jön létre szerződés.

 

3. A visszalépés joga
Azoknak a vevőknek, akik fogyasztónak minősülnek (minden természetes személy, aki a jogügyletet nem üzleti vagy önfoglalkoztató tevékenység céljával köti meg) jogukban áll visszalépni a Kapcsolt Vállalkozással kötött áru adásvételi szerződéstől, a következő visszalépési feltételek szerint:

Right to cancel

Ön jogosult arra, hogy indoklás nélkül visszalépjen az áru adásvételi szerződéstől 14 napon belül azzal, hogy szöveges formában értesítést küld a visszalépéséről (pl. levélben vagy e-mailben), és amennyiben az árukat megkapta ezen az időtartamon belül, visszaküldi azokat. Ez az időtartam akkor kezdődik, amikor megkapja a fentiek szerinti értesítést a visszalépésről szöveges formában, de csak miután már megkapta az árut, és miután eleget tettünk azon kötelezettségeinknek, hogy tájékoztassuk Önt a Német Polgári Törvénykönyv (EGBGB) Bevezető Törvénye 246 cikk 2 pontja szerint, a 246 cikk 1 (1) és 1 (2) pontjaival együttesen, valamint a Német Polgári Törvénykönyv 312 (1) pontjának első fordulata alapján, az EGBGB 246 (3) pontjával együttesen. Az időhatár betartásához elegendő, ha Ön a határidő lejárta előtt elküldi az elállási értesítését.

 

Az elállás feltételei

Tényleges elállás esetén mindenfajta teljesítést, amit valamelyik fél kapott a szerződés alapján (úgymint áruk, fizetések, stb.) vissza kell téríteni, és minden előnyt, ami a teljesítésből származik (úgymint kamat vagy haszonélvezet), vissza kell szolgáltatni. Ha Önnek nem áll módjában részben vagy teljes egészében visszaküldeni vagy visszaszolgáltatni a kapott árukat vagy előnyöket, vagy a kapott árukat vagy előnyöket csak károsodott állapotban tudja visszaküldeni vagy visszaszolgáltatni, abban az esetben köteles a Kapcsolt Vállalkozást a veszteség miatt kártalanítani. Az Ön kártalanítási kötelezettsége csak akkor áll be, ha a károsodás vagy a kapott előnyök meghaladják azt a mértéket, amire akkor lehet számítani, ha az árukat úgy kezelik, hogy meg lehessen vizsgálni a jellemzőiket és a rendeltetésüket. A „jellemzők és a rendeltetés vizsgálata” azt jelenti, hogy az árukat úgy ellenőrizik és vizsgálják, ahogyan azt egy kiskereskedelmi üzletben általában szokták. A Kapcsolt Vállalkozás köteles viselni annak a költségeit és kockázatát, hogy Ön visszaszolgáltatja azokat az árukat és termékeket, amelyek csomag formájában visszaküldhetők. A csomag formájában való visszaküldésre alkalmatlan árukat és termékeket a Kapcsolt Vállalkozásnak kell elszállítania. Mindenféle, fizetés visszatérítésére vonatkozó kötelezettséget 30 napon belül kell teljesíteni. Ez az időhatár az Ön esetében akkor kezdődik, amikor benyújtja az elállásról szóló értesítését vagy visszaküldi az árukat, a Kapcsolt Vállalkozás esetében pedig akkor, amikor megérkezik az elállási értesítése, illetve megérkeztek az áruk.

 

Az elállásra vonatkozó szabályzat vége

Az elállás jogának kizárása

A távoli felek között létrejött ügyletek során az elállás joga nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket az ügyfél által megadott specifikáció szerint gyártottak le, amelyek egyértelműen személyre szabottak, vagy amelyek a jellemzőik miatt alkalmatlanok a visszaküldésre.

Általános tájékoztatás

  1. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az áruk ne károsodjanak vagy szennyeződjenek. Ha lehetséges, kérjük, eredeti csomagolásban küldje vissza az árukat, a csomagolásban található összes alkatrésszel és anyaggal együtt. Szükség esetén helyezze a termékeket és a csomagolást egy külső védőcsomagolásba. Ha már nincs meg az eredeti csomagolás, kérjük, olyan módon csomagolja be az árukat, hogy azok a szállítás során védve legyenek károsodás ellen.
  2. Ha lehetséges, amikor az árukat visszaküldi a Kapcsolt Vállalkozásnak, ne úgy adja fel őket, hogy a szállítási díjat a címzettnek kelljen fizetnie.
  3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti 1. és 2. pontok nem kötelező előírások, amelyek be nem tartása esetén Ön ténylegesen nem élhet az elállási jogával.

 

4. A szerződés szövegének tárolása
A TENTE International GmbH ezeket a Szerződéses Feltételeket, illetve minden esetleges további szerződéses feltételt az Ön megrendelésének az adataival együtt elérhetővé teszi tájékozódás céljából a megrendelési folyamat során. Önnek lehetősége van arra, hogy letöltse a Feltételeket és lementse a megrendelése adatait, ahogyan azokat az internetes áruházban megjelenítették, a böngészője megfelelő szolgáltatásának használatával. A megrendelési folyamat befejezése után Ön ezeket az adatokat már nem tudja megnézni az internetes áruházban.

 

5. A szerződés nyelvei
A jelen Szerződés angol és német nyelven jött létre.

6. A TENTE International GmbH jogai és kötelezettségei
A TENTE International GmbH az ügyfelei számára csak egy internetes kiskereskedelmi portálhoz biztosít hozzáférést. A TENTE International GmbH éppen ezért nem rendelkezik olyan jogokkal illetve nem terhelik olyan kötelezettségek, amelyek az internetes áruház útján megkötött áruértékesítési szerződésekből erednek (lásd ezen feltételek 1. pontját).

A TENTE International GmbH fenntartja a jogot, hogy módosítsa a szolgáltatásait, technikai módosításokat vezessen be, vagy megszüntesse az internetes áruházát, egy meghatározott időre vagy teljes egészében. Nincs indoklási vagy előzetes értesítési kötelezettség.

A TENTE International GmbH jogosult arra, hogy a jövőben kizárja Önt internetes szolgáltatásai használatából, és/vagy igényeket támasszon (pl. kárpótlási igényeket) Önnel szemben.

 

7. Elérhetőség
A rendelkezésére álló technikai lehetőségeken belül a TENTE International GmbH arra törekszik, hogy folyamatos elérést biztosítson internetes szolgáltatásaihoz és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz és termékekhez. Karbantartással, biztonsággal és kapacitással kapcsolatos ügyek, amelyek kívül esnek a TENTE International GmbH érdekeltségi körén, az internetes áruház rövid távú fennakadását vagy ideiglenes bezárását okozhatják. Azzal, hogy elfogadja ezeket a Feltételeket, Ön tudomásul veszi, hogy a TENTE International GmbH nem garantálhatja weboldalának a folyamatos technikai rendelkezésre állását.

8. Felelősség
A TENTE International GmbH felelőssége a gondatlanul okozott kisebb kötelezettségszegések esetén a szerződésből természetes módon adódó és előrelátható, közvetlen károk mértékére korlátozódik, kivéve ha a káresemény halálesettel, személyi sérüléssel vagy egészségkárosodással jár, vagy ha a szerződéses garancia megsértésének eredménye, illetve a német Termékfelelősségi Törvényből adódó jogokat. A TENTE International GmbH felelős azoknak a szerződéses feltételeknek a megszegéséért is, amelyek a szerződés megfelelő teljesítésének az előfeltételei, és amelyeknek a betartása általában elvárható. A TENTE International GmbH azért is felelős, ha a szerződés teljesítésébe teljesítési segédként bevont ügynökei követnek el szerződésszegést.

 

 

A TENTE International GmbH minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldala mentes legyen minden ismert számítógépes vírustól, és minden időben arra törekszik, hogy olyan vírusirtót használjon, amely megfelel a korszerű technikai követelményeknek. Azzal azonban, hogy elfogadja ezeket a feltételeket, azt is tudomásul veszi, hogy technikailag nem garantálható egy weboldal teljes vírusmentessége. Kizárunk minden olyan igényt, amely végberendezések vírusfertőzésével kapcsolatos a TENTE International GmbH weboldala meglátogatása miatt, beleértve az adatvesztés miatti kártérítési igényeket is.

 

A TENTE International GmbH nem vállal felelősséget azért, ha a platformja olyan műszaki vagy jogi okok miatt leáll, mint például a szerver vagy a szoftver kimaradása, amelyek a TENTE International GmbH érdekkörén kívül esnek.

 

9. Záró rendelkezések
A jelen szerződést és annak bármilyen módosítását írásos formában kell megkötni. A szerződést nem lehet biztosítéki megállapodásokkal kiegészíteni.

 

A TENTE International GmbH fenntartja a jogot, hogy ezeket a Feltételeket bármikor indoklás nélkül módosítsa, kivéve ha a módosítások észszerűtlenek az Ön számára. A TENTE International GmbH haladéktalanul tájékoztatja Önt, ha bármilyen módosítás történik ezekben a Feltételekben. Ha Ön nem nyújt be kifogást a módosított feltételek ellen 2 héten belül, abban az esetben úgy tekintjük, hogy elfogadta a Feltételeket azok módosított formájában. A TENTE International GmbH köteles Önt tájékoztatni ennek az időhatárnak a kezdetén arról, hogy az Ön esetleges cselekményei milyen következményekkel járnak.

 

A jelen szerződés irányadó joga a Német Szövetségi Köztársaság jogrendje, kizárva a nemzetközi magánjog és az Egyesült Nemzetek Szervezetének az Áruk Nemzetközi Adásvételéről szóló egyezménye rendelkezéseinek az alkalmazását.