Allmänna villkor

Komplett serviceFöljande villkor (”Villkor”) publiceras av TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668, Köln, Tyskland (”TENTE International GmbH”) och reglerar avtalsförhållandet mellan TENTE International GmbH och varje kund som använder den online handelsportal (”onlinebutik”) som görs tillgänglig av TENTE International GmbH.

Den webbplats som tillhandahålls av TENTE International GmbH på www.tente.com är huvudsakligen avsedd att tillhandahålla information om företaget och presentera de produkter och tjänster som erbjuds av TENTE International GmbH. TENTE International GmbH ger även dotterbolag (”Närstående bolag”) åtkomst till onlinebutiken. De tjänster som erbjuds av TENTE International GmbH genom webbplatsen www.tente.com (”Webbplatsen”) och används av kunderna (”du”, ”din”, ”kund”, ”kunder”) ska tillhandahållas uteslutande på grundval av dessa Villkor. Eventuella Villkor som du använder ingår inte i avtalet såvida TENTE International GmbH inte uttryckligen samtycker till dem skriftligen.


1. Ansvar för onlinebutiken

TENTE International GmbH ska göra en onlinebutik tillgänglig på sin webbplats som kunderna kan använda fritt. Den exklusiva avtalsparten för alla beställningar som placeras ska vara det relevanta närstående bolaget. Även om TENTE International GmbH är operatör av webbplatsen och tillåter att associerade transaktioner görs i onlinebutiken är TENTE International GmbH varken köparen eller säljaren av de produkter som erbjuds. TENTE International GmbH erbjuder dig och relevanta närstående bolag en plattform där beställningar kan placeras online. Det underliggande avtalet för placerade beställningar sluts uteslutande mellan dig och det relevanta närstående bolaget. TENTE International GmbH är inte en avtalspart i dessa transaktioner och accepterar därför inte ansvar för det underliggande avtalet för försäljning av varor. TENTE International GmbH agerar inte som ombud för det närstående bolaget. Endast det närstående bolaget ska ha de rättigheter och skyldigheter som anges i avtalet för försäljning av varor. I synnerhet måste alla rättigheter beträffande lagstadgade garantier, ansvar och/eller utdrag som du kan ha genomdrivas direkt mot det närstående bolaget. Det relevanta närstående bolagets villkor gäller:


Leverans villkor | TENTE Sverige

2. Upprättande av avtal

Du kan välja produkter från TENTE International GmbH:s varusortiment och samla dem i en s.k. varukorg genom att klicka på knappen ”lägg till i korgen”. Genom att klicka på knappen ”beställ nu” placerar du en beställning som utgör ett bindande erbjudande till det närstående bolaget om att köpa de produkter som finns i varukorgen. Du kan visa och ändra produkterna i varukorgen när som helst innan beställningen placeras. Det närstående bolaget skickar dig sedan ett godtagande per e-post för att ange ett bindande godtagande av ditt erbjudande. Du kan använda utskriftsfunktionen i din webbläsare och/eller via din e-postleverantör för att skriva ut en kopia av avtalet. Om den önskade produkten inte finns tillgänglig kommer det närstående bolaget att avvisa ditt erbjudande. I så fall sluts inte något avtal.


3. Uppsägningsrätt

Kunder som är konsumenter (alla fysiska personer som utför en juridisk transaktion för ändamål utanför sin affärsverksamhet eller egenföretagarverksamhet) har rätt att säga upp ett avtal om försäljning av varor med ett närstående bolag i enlighet med följande uppsägningspolicy:


Uppsägningspolicy
Uppsägningsrätt

Du har rätt att säga upp ett köp av varor utan att uppge någon orsak. Sådan uppsägning ska göras inom 14 dagar genom att meddela uppsägningen i textform (t.ex. via brev eller e-post) eller, om du erhåller varorna innan denna tidsfrist har löpt ut, genom att returnera varorna. Tidsfristen ska börja när du erhåller detta meddelande om uppsägningsrätten i textform men inte förrän du erhåller varorna och inte förrän vi har uppfyllt skyldigheterna att tillhandahålla information enligt artikel 246 § 2 tillsammans med artikel 246 § 1(1) och 1(2) i införandelagen till den tyska civillagen (EGBGB) samt enligt § 312g(1), första meningen, av den tyska civillagen tillsammans med artikel 246 § 3 EGBGB. För att iaktta tidsfristen räcker det att du skickar ditt uppsägningsmeddelande eller varorna innan tidsfristen löper ut.


Ditt uppsägningsmeddelande ska vara adresserat till: TENTE AB
Fraktvägen 5A
435 33 Mölnlycke
Telefon‎: +46 / (0)31 / 46 47 00
Fax‎: +46 / (0)31 / 48 68 48
E-Mail: order@tente.se
Internet: www.tente.se

Öppettider
Försäljning
Mån-Fre 8.00 - 17.00

Lager
Mån-Fred 7.00 - 16.00Uppsägningsvillkor

Vid en eventuell uppsägning måste varje fullgörande som mottagits av endera parten till avtalet (t.ex. varor, betalningar o.s.v.) returneras och eventuella fördelar som erhållits från fullgörandet (t.ex. ränta eller användningsfördelar) överlämnas. Om du inte kan returnera eller överlämna alla eller en del av de mottagna varorna eller fördelarna, eller om du endast kan returnera eller överlämna varorna eller fördelarna i ett försämrat skick, är du skyldig att kompensera det närstående bolaget för värdeförlusten. Du är endast skyldig att kompensera för värdeförlusten om försämringen eller de erhållna fördelarna överstiger det som kan förväntas som resultat av att varorna har hanterats på ett sätt som möjliggör undersökning av deras egenskaper och funktion. ”Undersökning av egenskaper och funktion” innebär att kontrollera och testa varorna på ett sätt som skulle vara möjligt och sedvanligt i en detaljhandel. Det närstående bolaget ska bära kostnaderna av och risken för att du returnerar varor och produkter som är lämpliga för returnering via paket. Varor och produkter som är olämpliga för returnering via paket ska hämtas av det närstående bolaget. Eventuella skyldigheter att återbetala betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Denna tidsfrist ska i ditt fall börja när du skickar ditt uppsägningsmeddelande eller varorna och, i det närstående bolagets fall, när ditt uppsägningsmeddelande eller varorna erhålls.


Slut på uppsägningspolicyn
Undantag till uppsägningsrätten

I transaktioner beträffande distansavtal gäller inte uppsägningsrätten för varor som har producerats enligt kundens specifikationer eller är klart personaliserade eller, på grund av sina egenskaper, olämpliga för returnering.


Allmän information

1. Undvik att skada eller försämra varorna. Returnera om möjligt produkterna till oss i originalförpackningen, inklusive alla delar och material som ingår i förpackningen. Placera vid behov produkterna och förpackningen inuti en yttre skyddsförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen ska du se till att du förpackar varorna i ett lämpligt emballage som skyddar varorna mot skador under transporten. 2. Undvik om möjligt att markera varorna som ”mottagaren betalar” när du returnerar dem till det närstående bolaget.

3. Lägg märke till att paragraferna 1 och 2 ovan inte är nödvändiga krav för att du ska kunna utöva din uppsägningsrätt.


4. Förvara avtalstexten

TENTE International GmbH ska göra dessa villkor samt eventuella ytterligare avtalsvillkor och uppgifterna beträffande din beställning tillgängliga för konsultation under beställningsprocessen. Du kan ladda ned villkoren och spara den sammanfattning av beställningsuppgifterna som visas i onlinebutiken genom att använda lämplig funktion på din webbläsare. När du har slutfört beställningsprocessen kan du inte längre visa dessa uppgifter i onlinebutiken.


5. Avtalsspråk

Språken för detta avtal ska vara engelska och tyska.


6. TENTE International GmbH:s rättigheter och skyldigheter

TENTE International GmbH ger endast kunder åtkomst till en online detaljhandelsportal. TENTE International GmbH har därför inte några rättigheter eller skyldigheter i samband med de avtal för försäljning av varor som upprättas via onlinebutiken (se paragraf 1 i dessa villkor). TENTE International GmbH förbehåller sig rätten att ändra sina tjänster, utföra tekniska ändringar eller upphöra att driva en onlinebutik på obestämd tid eller helt och hållet. Det finns ingen skyldighet att uppge någon orsak eller iaktta någon uppsägningstid. TENTE International GmbH har rätt att utesluta dig från att använda dess Internettjänster i framtiden och/eller att rikta krav (t.ex. ersättningskrav) mot dig.


7. Åtkomst

TENTE International GmbH ska, inom ramen för sin tillgängliga tekniska förmåga, sträva efter att tillhandahålla kontinuerlig åtkomst till sina Internettjänster samt relaterade tjänster och produkter. Problem i fråga om underhåll, säkerhet och förmåga, som ligger utanför TENTE International GmbH:s kontroll, kan leda till korta avbrott eller tillfällig stängning av onlinebutiken. Genom att samtycka till dessa villkor erkänner du att TENTE International GmbH inte kan garantera en kontinuerlig teknisk tillgänglighet för sin webbplats.


8. Ansvar

TENTE International GmbH:s ansvar för mindre försummelser av sina skyldigheter ska vara begränsat till förutsägbara och direkta skador som uppstår på ett naturligt sätt i samband med avtalet, förutom i de fall där skada orsakas till följd av dödsfall, personskada eller hälsoskada eller som resultat av att en avtalsmässig garanti eller rättigheterna enligt den tyska produktansvarslagen överträds. TENTE International GmbH ska även vara ansvarigt för överträdelser av avtalsvillkor som är en förutsättning för ett korrekt uppfyllande av avtalet och som du i allmänhet kan lita på uppfylls. TENTE International GmbH ska även vara ansvarigt för en överträdelse av avtalsvillkor av ombud som har anlitats för att hjälpa till i uppfyllandet av avtalet. TENTE International GmbH ska göra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att dess webbplats är fri från kända datorvirus och ska hela tiden sträva efter att implementera en virusskanner som uppfyller gällande tekniska standarder. Genom att samtycka till dessa villkor erkänner du dock att en helt virusfri webbplats inte kan garanteras tekniskt. Alla eventuella krav beträffande virusinfektioner i slututrustning som tillhör dig till följd av att du har använt TENTE International GmbH:s webbplats undantas, inklusive ersättning för förlust av data. TENTE International GmbH ska inte vara ansvarigt för eventuella avbrott i dess plattform på grund av tekniska eller rättsliga orsaker, som t.ex. att dess server eller programvara inte fungerar, vilket ligger utanför TENTE International GmbH:s kontroll.


9. Slutbestämmelser

Detta avtal samt eventuella ändringar av det måste vara i skriftlig form. Avtalet får inte kompletteras med parallella avtal. TENTE International GmbH förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan att uppge någon orsak, såvida ändringarna inte är orimliga för dig. TENTE International GmbH ska omedelbart underrätta dig om eventuella ändringar av dessa villkor. Om du inte invänder mot de ändrade villkoren inom 2 veckor anses du ha accepterat villkoren i deras ändrade form. TENTE International GmbH är skyldigt att underrätta dig i början av denna tidsfrist beträffande konsekvenserna för varje handling som du kan välja att ta. Detta avtal ska regleras av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för internationella privaträttsliga bestämmelser och Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor.


Publicerat: December 2013