Fagbegrep

Kjemisk bestandighet på trinser og hjul

Les mer


Hvis trinser og hjul kommer i kontakt med aggressive medier under bruk, må man ta hensyn til kjemisk bestandighet ved valg av produkter.

Analyse av kjemisk bestandighet

Hvis trinser og hjul kommer i kontakt med aggressive medier under bruk, må det tas hensyn til den kjemiske bestandigheten ved valg av produkter. Jo mer nøyaktig man vet under hvilke omgivelsesforhold trinser eller hjul brukes, desto mer målrettet kan man tilpasse valget. Slik kan man forhindre at hjulet svikter tidlig på grunn av korrosjon, overflateendringer, tap av fasthet, sprøhet eller tap av smøremidler. En nøye avstemning av alle komponentene garanterer maksimal levetid.

Viktige faktorer for kjemisk bestandighet
 
Først må man kontrollere hvilke kjemiske stoffer og omgivelsespåvirkninger som finnes på bruksstedet. Viktig: Reaksjonen til materialene er avhengig av flere faktorer, for eksempel kontaktvarigheten og konsentrasjonen til stoffene de angripes av, samt luftfuktigheten og temperaturen. Man skiller mellom kjemisk bestandige, betinget kjemisk bestandige og kjemisk ikke bestandige materialer. Rustfrie stålplater, plast og termoplastisk gummi har for eksempel god kjemisk bestandighet.
 
I tabellen finner du en oversikt over den kjemiske bestandigheten til materialene våre mot ulike aggressive medier. Verdiene i tabellen er bare til orientering og gjelder ikke for kjemikalieblandinger. Henvend deg til oss i spesielle tilfeller – vi er tilgjengelige for utførlige råd!

Forklaring: ++ bestandig | + betinget bestandig | = ikke bestandig

Materiale Konsentrasjon Gummi Polyamid Polyuretan Polypropylen
Acetaldehyd 40 % + + = +
Aceton - ++ ++ = +
Acetylen - ++ ++ ++ -
Akrylsyre >30 °C - - = = -
Lim - - - ++ -
Alkylalkohol - ++ + = -
Alkylbenzen - - ++ - -
Aluminiumacetat - - ++ - -
Amin, alifatisk - - ++ - -
Aminosyreblandinger - - ++ - -
Ammoniumkarbonat - - ++ - -
Ammoniumkarbonat - ++ - = -
Ammoniumhydroksid - - - = -
Ammoniumnitrat - + - ++ ++
Ammoniumrhodanid - - ++ - -
Ammoniumsalter - - ++ - ++
Ammoniumsulfat - + - ++ ++
Amylalkohol - ++ ++ + ++
Amylacetat - ++ ++ = ++
Anilin - = + = ++
Antrakinon, 85 % C - - ++ - -
Bariumsalter - ++ + ++ ++
Øl - ++ ++ ++ -
Benzen, petroleumseter - = ++ ++ =
Bitumen - = ++ ++ -
Boraks - ++ - ++ -
Borsyre, vannholdig 10 % ++ + ++ +
Brom - = = = =
Butan - = ++ ++ -
Smør - = ++ ++ -
Karbolineum - = ++ = -
Karbonmonoksid, varm - - ++ = -
Karbonsyre - - - ++ -
Kasein - - ++ - -
Kaliumhydroksid - - - = -
Kaustisk soda - - - = -
Klor, klorvann - = = = =
Kromsyre, vannholdig 10 % = + + =
Sitronsyre, vannholdig 10 % ++ ++ - -
Sitronoljer - - ++ - -
Koboltsyre, vannholdig 20 % - + - -
Kokosnøttolje - = ++ ++ -
Kobberklorid - ++ - ++ -
Kobbersalter, vannholdige 10 % - = ++ -
Kobbersulfat - + + ++ ++
Bomullsfrøolje - - - ++ -
Kresoler - - = ++ -
Råolje - = ++ ++ -
Sykloheksanol - + ++ + -
Kalkfjerningsmiddel, vannholdig 10 % - ++ - -
Strøsalt (løsninger) - - ++ - -
Diklorbenzol - = ++ = =
Diklorbutylen - = - = -
Dikloretylen - = + = =
Dietylenglykol - ++ ++ ++ -
Dimetylmetansyre - + ++ = ++
(maks. 20 °C)
Dimetylanilin - - - = -
Dimetyleter - + ++ ++ ++
Eddiksyre 30 % = ++ = ++
Etanolamin - - - = -
Eter - - ++ ++ -
Etylacetat - + ++ = -
Etylalkohol - ++ + ++ ++
Etylen - - - ++ -
Fettsyrer - - ++ ++ -
Grannålsolje - = - ++ -
Røykgass - - - = -
Fluor - = = = =
Formaldehyd 30 % ++ ++ + ++
Metansyre 10 % + = = ++
(maks. 60 °C)
Formamid, ren - ++ ++ + -
Furfural - - ++ = -
Gelatin - - - ++ -
Glukose - ++ - ++ -
Glyserin - ++ ++ ++ ++
Glykol - ++ + + ++
Heksan - = ++ ++ -
Hydraulikkvæsker - = ++ = -
Saltsyre, vannholdig 30 % + = = ++
Edelgasser - - ++ - -
Blekk - ++ ++ ++ -
Jernklorid, sur 10 % + = + ++
(maks. 20 °C)
Jernsulfat - - - ++ -
Isopropyleter - ++ - ++ -
Isopropylklor - = - = -
Melkesyre - = = = ++
Blyacetat, vannholdig 10 % + ++ ++ =
Blynitrat - ++ - ++ -
Vaskelut, 80 °C - ++ ++ - -
Flytende ammoniakk 20 % ++ ++ = ++
Magnesiumsalter, vannholdige 10 % - ++ ++ ++
Eplesyre - - ++ + ++
(maks. 60 °C)
Mangansalter 10 % - + - -
Kvikksølv - ++ ++ ++ ++
Kvikksølvklorid - - = ++ ++
Metylalkohol - + + ++ ++
Metyletylketon - = ++ = ++
Metylpyrolidon - - - = -
Metylenklorid - = = = -
Melk - ++ ++ ++ -
Mineraloljer - = ++ ++ -
Monobrombenzol - = - = -
Mørtel, sement, kalk - ++ ++ - -
Sennep - - - ++ -
Naftalen - = ++ = ++
(Krystallinsk)
Nikkelklorid, vannholdig 10 % ++ + ++ -
Nikkelsalter, vannholdige 10 % - + ++ -
Nikkelsulfat, vannholdig 10 % + + ++ -
Kongevann - = = = =
Oljesyre - = ++ ++ -
Oksalsyre, vannholdig 10 % - + - ++
Ozon - = + ++ -
Palmitinsyre - = ++ = -
Parafin - = ++ ++ -
Fenylbenzol - = - = -
Fenyletyleter - = - ++ -
Fosfororsyre, vannholdig 10 % + = - ++
Kaliumklorid 10 % + ++ ++ ++
(maks. 20 °C)
Kaliumcyanid - - - + -
Kaliumhydroksid - - ++ = ++
Kalisalter - - - + ++
Kaliumsulfat - ++ - ++ ++
Propan - = ++ ++ -
Propylalkohol - - - + -
Ren eddiksyre - + - = ++
Ricinol - - - ++ -
Sølvnitrat - + - ++ ++
Natronlut 50 % ++ + = ++
Natriumløsning, vannholdig 10 % ++ ++ - -
Natriumkarbonat, vannholdig 10 % - ++ = ++
Natriumklorid, vannholdig 10 % + = ++ ++
(maks. 20 °C)
Natriumcyanid, vannholdig 10 % - ++ = -
Natriumhydroksid, vannholdig - - - = ++
Natriumnitrat, vannholdig 10 % ++ ++ ++ ++
Natriumfosfat, vannholdig 10 % ++ ++ ++ ++
Natriumsilikat, vannholdig 10 % ++ ++ + -
Natriumsulfat, vannholdig 10 % ++ ++ ++ -
Natriumsulfid, vannholdig 10 % + ++ + -
Natriumtiosulfat 10 % ++ ++ + -
Stearinsyre - = ++ = -
Svovelsyre - + + = ++
Garvesyre 10 % ++ - - -
Vinsyre, vannholdig 10 % ++ ++ + -
Tetraklorkarboner - = ++ = -
Jodtinktur - ++ = = ++
Toluol - = ++ = =
Terpentinolje - = ++ + =
Uranfluorid - - = - -
Urinsyre, vannholdig 10 % ++ ++ - -
Urin - ++ ++ - -
Vaselin - - ++ - ++
(maks. 60 °C)
Planteoljer - = ++ ++ -
Vinylklorid, 80 °C - - ++ - -
Avløpsvann - - ++ + -
Vann (sjøvann) - ++ ++ + -
Vann, kaldt - ++ ++ ++ -
Vann, opptil 80 °C - + ++ = -
Voks, 80 °C - - ++ - -
Xylol - = ++ = =
Sinkklorid, vannholdig 10 % ++ + = ++

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com