Generelle vilkår

Komplett serviceFølgende vilkår ("vilkår") offentliggjøres av TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668, Køln ("TENTE International GmbH") og styrer kontraktsforholdet mellom TENTE International GmbH og her kunde som bruker nettdetaljistportalen ("nettbutikken") som TENTE International GmbH stiller til rådighet.

TENTE International GmbHs nettsted på adressen www.tente.com skal primært gi informasjon om selskapet og presentere TENTE International GmbHs produkter og tjenester. TENTE International GmbH gir også datterselskapet ("datterselskap") tilgang til nettbutikken. De tjenestene TENTE International GmbH tilbyr gjennom nettstedet www.tente.com ("nettsted"), og som kundene ("du", "din", "kunde") bruker, skal gis utelukkende på grunnlag av disse vilkårene. Eventuelle vilkår som du bruker, skal ikke utgjøre del av kontrakten, med mindre TENTE International GmbH har gitt sitt uttrykkelige, skriftlige samtykke til dem.


1. Ansvar for nettbutikken

TENTE International GmbH stiller en nettbutikk til fri rådighet for kunder på sitt nettsted. Kontraktspartner ved bestilling blir utelukkende det relevante datterselskapet. Selv om TENTE International GmbH som operatør av nettstedet muliggjør tilknyttede transaksjoner i nettbutikken, er TENTE International GmbH verken kjøper eller selger av de tilbudte produktene. TENTE International GmbH tilbyr deg og de relevante datterselskapene en plattform for å gjennomføre bestillinger på nettet. Den kontrakten som ligger til grunn for bestillingene, inngås utelukkende mellom deg og det relevante datterselskapet. TENTE International GmbH er således ikke kontraktspartner og påtar seg derfor intet ansvar for denne kontrakten. TENTE International GmbH opptrer ikke som agent for datterselskapet. Datterselskapet er alene forpliktet og berettiget etter kjøpskontrakten. Særlig må dine eventuelle garanti-, ansvars- og/eller angrerettigheter gjøres gjeldende direkte overfor datterselskapet. Vilkårene for det relevante datterselskapet får anvendelse:


Leveringsbetingelser | TENTE Norge

2. Kontraktsinngåelse

Du kan velge produkter fra TENTE International GmbHs sortiment og samle dem i en såkalt handlekurv ved å klikke på "Legg i handlekurv"-knappen. Ved å klikke på "Bestill nå"-knappen gjennomfører du en bestilling som er et bindende tilbud overfor datterselskap om å kjøpe produktene som er i handlekurven. Du kan se og endre produktene i handlekurven når som helst før du bestiller. Datterselskapet sender deg deretter en aksepterklæring per e-post der tilbudet blir bindende akseptert. Du kan bruke utskriftsfunksjonen i nettleseren og/eller e-postklienten til å skrive ut et eksemplar av kontrakten. Er det ønskede produktet ikke tilgjengelig lenger, aksepterer ikke datterselskapet tilbudet. En kontrakt er da ikke inngått.


3. Angrerett

Kunder som er forbrukere (enhver fysisk person som inngår en rettshandel med et formål som ikke kan regnes til deres virksomhet som bedrift eller selvstendig næringsdrivende), har med hensyn til den kjøpte artikkelen en angrerett overfor datterselskapet i samsvar med følgende angrerettinformasjon:


Angrerettinformasjon
Angrerett

Du har rett til å angre varekjøpet uten begrunnelse innen 14 dager ved å gi skriftlig varsel (f.eks. ved brev eller e-post) eller – hvis du mottar varene før fristen utløper – ved å returnere varene. Fristen begynner når du har mottatt denne informasjonen i skriftlig form, men ikke før du har mottatt varene, og ikke før vi har oppfylt informasjonsplikten etter artikkel 246 § 2 i forbindelse med artikkel 246 § 1(1) og 1(2) i den tyske sivillovbokens innføringslov (EGBGB) og etter § 312g(1) første punktum i den tyske sivillovboken i forbindelse med artikkel 246 § 3 EGBGB. For å overholde fristen trenger du bare å sende angrerettvarselet før fristen utløper.


Angrerettvarselet rettes til: TENTE AB
Fraktvägen 5A
435 33 Mölnlycke
Telefon‎: +46 / (0)31 / 46 47 00
Faks‎: +46 / (0)31 / 48 68 48
E-post: order@tente.se
Internet: www.tente.se

Mån – Fre 08.00 – 17.00

Angrerettvilkår

Hvis angreretten benyttes, må eventuelle ytelser mottatt av en av kontraktspartene (for eksempel varer, betalinger) returneres, og enhver fordel avledet av ytelsen (for eksempel rente eller bruksfordeler) gis tilbake. Kan du ikke eller delvis ikke eller bare i forringet stand returnere eller gi tilbake de mottatte ytelsene eller fordelene, plikter du å godtgjøre datterselskapet for verditapet. Du plikter å godtgjøre verditap bare hvis forringelsen eller de avledede fordelene overstiger det som kan forventes som følge av at varene er blitt håndtert med hensyn til prøving av egenskaper og funksjoner. Med "prøving av egenskaper og funksjoner" menes inspeksjon og testing av varene på en slik måte som ville være mulig og vanlig i en butikk. Varer som egner seg til pakkeretur, sendes tilbake for datterselskapets regning og risiko. Varer som ikke egner seg til pakkeretur, hentes av datterselskapet. Forpliktelser til å refundere betalinger må oppfylles innen 30 dager. Fristen begynner for deg når du sender angrerettvarselet eller varene, og for datterselskapet når angrerettvarselet er mottatt.


Slutt på angrerettinformasjonen
Utelukkelse av angreretten

Angreretten gjelder ikke ved fjernsalgskontrakter for varer som er produsert etter kundespesifikasjon, eller som klart er blitt personlig tilpasset, eller som på grunn av sin beskaffenhet ikke egner seg til retur.


Generell informasjon

1. Please avoid damaging or debasing the goods. If possible, please send the products back to us in the original packaging including all parts and materials contained in the packaging. If necessary, place the products and packaging inside a protective outer package. If you are no longer in possession of the original packaging, you should ensure you package the goods in packaging suitable to protect against damage during transport.
2. If possible, please do not mark the goods “freight collect” when sending them back to the Affiliate.

3. Merk at ovennevnte nr. 1–2 ikke er forutsetninger for faktisk benyttelse av angreretten.


4. Lagring av kontraktsteksten

TENTE International GmbH skal stille disse vilkårene og eventuelle ytterligere kontraktsvilkår med opplysninger om din bestilling til rådighet under bestillingsprosessen. Du kan laste ned vilkårene og lagre et sammendrag av opplysningene om bestillingen som vist i nettbutikken ved hjelp av funksjonene i nettleseren. Når bestillingsprosessen er fullført, ser du ikke disse opplysningene i nettbutikken lenger.


5. Kontraktsspråk

Språket i denne kontrakten skal være engelsk og tysk.


6. TENTE International GmbHs rettigheter og forpliktelser

TENTE International GmbH gir kundene bare tilgang til en nettsalgsportal. TENTE International GmbH er derfor ikke berettiget eller forpliktet etter kjøpskontrakten inngått i nettbutikken (se nr. 1 i disse vilkårene). TENTE International GmbH forbeholder seg retten til å endre sine tjenester, foreta tekniske modifikasjoner eller slutte å tilby en nettbutikk på ubestemt tid eller i sin helhet. Det er ikke påkrevd å begrunne dette eller gi en frist i så måte. TENTE International GmbH har rett til å utelukke deg fra bruk av sine Internett-tjenester i fremtiden og/eller fremsette krav (f.eks. erstatningskrav) mot deg.


7. Tilgjengelighet

TENTE International GmbH skal innenfor rammen av tilgjengelige tekniske muligheter bestrebe seg på å gi kontinuerlig tilgang til sine Internett-tjenester og tilknyttede varer og tjenester. Vedlikeholds-, sikkerhets- og kapasitetsanliggender som ligger utenfor TENTE International GmbHs kontroll, kan føre til korte avbrudd eller midlertidig stenging av nettbutikken. Ved å samtykke i disse vilkårene anerkjenner du at TENTE International GmbH ikke kan garantere sammenhengende teknisk tilgjengelighet for nettstedet.


8. Erstatningsansvar

TENTE International GmbHs erstatningsansvar for mindre uaktsomme pliktbrudd begrenser seg til beregnelige, kontraktstypiske, umiddelbare skader, unntatt skader som måtte følge av dødsfall, personskade eller helseskade eller som følge av mislighold av en kontraktsfestet garanti eller rettigheter i henhold til den tyske produktansvarsloven. TENTE International GmbH er også ansvarlig for mislighold av kontraktsvilkår som er en forutsetning for korrekt oppfyllelse av kontrakten, og hvis overholdelse du generelt kan stole på. TENTE International GmbH er også ansvarlig for mislighold av kontraktsvilkår fra agenter som er engasjert for å bistå i oppfyllelsen av kontrakten. TENTE International GmbH skal gjøre sitt ytterste for å sikre at nettstedet er fritt for kjente datavirus, og skal til enhver tid bestrebe seg på å implementere en virusskanner som oppfyller dagens tekniske standarder. Ved å samtykke til disse vilkårene anerkjenner du imidlertid at et helt virusfritt nettsted ikke teknisk kan garanteres. Alle krav mot TENTE International GmbH på grunn av infeksjon av sluttutstyr med datavirus etter bruk av vårt nettsted utelukkes. Dette omfatter også erstatning for tap av data. TENTE International GmbH hefter ikke for avbrudd i sin plattform av tekniske eller rettslige grunner, så som svikt i server eller programvare, som ligger utenfor TENTE International GmbHs kontroll.


9. Sluttbestemmelser

Denne kontrakten og eventuelle endringer må skje skriftlig. Kontrakten skal ikke suppleres av sideordnede avtaler. TENTE International GmbH forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse vilkårene uten begrunnelse, med mindre endringene er urimelige for deg. TENTE International GmbH gir deg umiddelbar beskjed om eventuelle endringer i disse vilkårene. Hvis du ikke motsier deg de endrede vilkårene innen to uker, anses du å ha godtatt vilkårene i sin endrede form. TENTE International GmbH plikter å gi deg beskjed ved begynnelsen av fristen om følgene av eventuelle handlinger du måtte velge å gjøre. Denne kontrakten reguleres etter tysk rett med unntak av den internasjonale privatrett og FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp.


Publisert i: Desember 2013